Możesz napisać lub sprawdzić Twoją Umowę Najmu według poniższych wskazówek:

Umowa najmu powinna zawierać:

* Dokładne określenie stron, czyli:
1/ Wynajmującego (oddającego mieszkanie w najem)
2/ Najemcy (biorącego w najem)
oraz dane osobowe obu stron: numery PESEL, numery dowodów lub paszportów, dane adresowe z dowodu
lub według oświadczenia.

 

* Określenie przedmiotu umowy:

1/ czy całe mieszkanie, czy pokój z dostępem do kuchni i łazienki, może ze schowkiem albo piwnicą,
może miejsce parkingowe przynależne do mieszkania, adres, piętro, metraż, ilość pomieszczeń
2/ ewentualnych dodatkowych praw.

 

* Określenie czasu najmu:

Data przekazania mieszkania wraz z określeniem umowy jako umowa bezterminowa lub umowa na czas
określony: na rok, 3 lata, do konkretnej daty.
Można określić zasady przedłużenia umowy wynajmu mieszkania.

 

* Cel najmu:

Najem na cele mieszkalne.
Dobrze jest określić też ilość osób stale zamieszkujących (wpływa to na wysokość opłat za wodę i kanalizację
oraz śmieci)

 

* Kaucja:

Określenie wysokości, terminu, sposobu wpłaty i zwrotu, przeznaczenia kaucji. Więcej o kaucji.

 

* Płatności:

Ile, do kiedy, w jaki sposób, jak często, kto komu – zasady płatności czynszu najmu, płatności za media,
zaliczek/opłat do wspólnoty/spółdzielni. Jeśli są zaliczki na media, to jak będą rozliczane.

 

* Obowiązki wynajmującego:

Bezpieczne, sprawne instalacje, większe naprawy i tryb ich dokonywania. Więcej informacji

 

* Obowiązki najemcy:

Dbałość o stan mieszkania, czystość, odczyty liczników, kontrole instalacji, drobne naprawy, stosowanie się do
regulaminów budynku i zasad współżycia  społecznego. Więcej informacji.

 

* Zasady wizytacji lokalu przez właściciela:

Częstotliwość, forma zapowiedzi wizyty wraz z ustaleniem ich terminów.

 

* Zasady i sposób wypowiedzenia umowy najmu mieszkania:

- wypowiedzenie w trybie przyśpieszonym oraz zasady normalne w przypadku umów bezterminowych,
- termin wypowiedzenia,
- forma pisemna lub elektroniczna,
- termin przekazania mieszkania
- ostateczne rozliczenia.

 

* Lista dokumentów towarzyszących umowie:

protokół zdawczo-odbiorczy przy przekazywaniu mieszkania, ewentualnie karty danych osobowych, instrukcje,
regulaminy.

 

* Zapisy organizacyjne:

liczba kopii umowy wynajmu mieszkania, pisemne zmiany w umowie, polubowne rozstrzyganie sporów, niewykorzystywanie danych osobowych poza celami ściśle związanymi z wykonaniem umowy, wskazanie przepisów Kodeksu Cywilnego do spraw nieuregulowanych umową.

 

* Podpisy stron

Wzór umowy najmu możesz kupić w naszym sklepiku:

 

 

Zobacz też: ANEKS DO UMOWY NAJMU