0
  • Brak produktów w koszyku.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Internetowy Sklep, działający pod adresem URL https://mieszkanicznik.org.pl/sklep/, prowadzony jest przez Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem z siedzibą w Warszawa, aleja Solidarności 72/5, 00-145 Warszawa, KRS nr 0000408329, NIP: 7252057285, REGON: 101346996

§ 1

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 - Definicje

Wyjaśnienia terminów użytych w Regulaminie:

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca lub zamierzająca dokonać Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Newsletter – elektroniczna forma biuletynu, zawierająca aktualną ofertę informacyjno-handlową Sklepu Internetowego, rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do zapisanych odbiorców.

Oferta Handlowa – wszelkie informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym oraz przedstawione w rozmowie telefonicznej z konsultantem Sklepu Internetowego (w wypadku składania Zamówienia drogą telefoniczną), określające cechy Towarów dotyczące ich ceny, opisu fizycznego, nagrań audio-wizualnych jak również informacji dotyczących Zamówienia oraz kosztów związanych z wysyłką Towarów.

Online – status osoby lub innego podmiotu związanego z dostępem do łączy sieci Internet, który informuje o dostępności – aktywności tego użytkownika. Przeciwieństwem trybu online jest tryb offline.

Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik” z siedzibą 00-145 Warszawa, al. Solidarności 72/5 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408329, , NIP: 7252057285, REGON: 101346996, prowadzące i administrujące Sklep Internetowy, działający pod adresem URL https://mieszkanicznik.org.pl/sklep/.

Reklamacja – żądanie Klienta kierowane do Sklepu Internetowego, mające na celu zgłoszenie niezadowalającej jakości Towaru – przede wszystkim żądanie wymiany lub naprawy towaru, jak również żądanie zwrotu pieniędzy za towar bądź obniżenia ceny.

Sklep Internetowy – strona internetowa prowadzona i administrowana przez Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik” pod adresem URL https://mieszkanicznik.org.pl/sklep/, będąca platformą handlową on-line, w ramach której prowadzone są usługi związane z zawieraniem umów sprzedaży Towarów, będących w ofercie Sklepu Internetowego.

Towar – rzecz znajdująca się w Ofercie Handlowej Sklepu Internetowego, będąca przedmiotem Zamówienia.

Zakupy niewymagające rejestracji – dokonanie przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie danych.

Zamówienie – działanie Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Towaru.

§ 3 - Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: aleja Solidarności 72/5, 00-145 Warszawa
2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@mieszkanicznik.org.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 792-460-250
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 70 1140 2004 0000 3802 7547 4540
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 16:00

§ 4 - Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,,

§ 5 - Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6 - Przyjmowanie i realizacja Zamówień

1. Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie Internetowym przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet (Online) poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej sklepu lub telefonicznie pod numerem telefonu 792460250.
2. Sklep Internetowy przyjmuje Zamówienia składane On-line 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane telefonicznie przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Zamówienia złożone Online w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
3. Aby złożyć Zamówienie On-line, Klient powinien bezpłatnie zarejestrować swoje dane na stronie Sklepu Internetowego za pośrednictwem opcji "Rejestracja" oraz podejmować kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty i informacje.
4. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie danych – tak zwane Zakupy bez rejestracji.
5. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem następuje w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego – klikając polecenie "Złóż zamówienie". Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar wymieniony w Zamówieniu. Potwierdzenie złożenia Zamówienia Klient otrzymuje na swój adres e-mail (skrzynkę e-mailową) podany w procesie składania Zamówienia lub w wypadku składania Zamówienia drogą telefoniczną, konsultant potwierdzi słownie przyjęcie Zamówienia.
6. Zamówione Towary w Sklepie Internetowym Klient może odebrać osobiście w biurze Stowarzyszenia w Warszawie przy al. Solidarności 72/5 w Warszawie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. W wypadku wybrania opcji dostawy za pośrednictwem firmy przewozowej, zamówiony Towar zostanie niezwłocznie wysłany Pocztą Polską na wskazany w Zamówieniu adres dostawy. W przypadku dokumentów elektronicznych, dostawa nastąpi za pomocą linka z dokumentami do ściągnięcia otrzymanego pocztą elektroniczną w potwierdzeniu realizacji zamówienia.

§ 7 - Reklamacja

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
2. Każdy Towar kupiony w Sklepie Internetowym posiadający wady fabryczne, uszkodzenia powstałe w trakcie transportu lub cechy niezgodne z Zamówieniem może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji.
3. Reklamację Towaru można złożyć:
• osobiście w biurze Stowarzyszenia w Warszawie przy al. Solidarności 72/5 w Warszawie poprzez nadanie Towaru za pośrednictwem firmy przewozowej lub inną formą przesyłki, na adres: Stowarzyszenie Mieszkanicznik, al. Solidarności 72/5 00-145 Warszawa z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację drogą e-mailową lub telefoniczną o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Internetowy przesyłki zawierającej reklamowany Towar.
4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, klient może żądać, aby właściciel Sklepu Internetowego:
• naprawił Towar reklamowany;
• wymieni Klientowi reklamowany Towar na pełnowartościowy, o tych samych parametrach;
• zwrócił należność za reklamowany Towar oraz koszt jego przesyłki w ciągu 14 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji;

§ 8 - Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu (10) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: biuro@mieszkanicznik.org.pl
2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należne są od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
4. Informacja dot. zwrotu świadczeń:
1. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z ewentualnymi poniesionymi kosztami dostawy towaru do konsumenta na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy)
2. Konsument natomiast może dokonać zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres: Stowarzyszenie „Mieszkanicznik” al. Solidarności 72/5 00-145 Warszawa
5. Konsument, który odstępuje od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.
6. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,
2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

§ 9 - Dane osobowe i polityka prywatności

1. Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Zamówienia przez Stowarzyszenie.
2. Klient zapisujący się do Newslettera, podaje dobrowolnie swój adres e-mail i jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie swojego adresu e-mail w bazie danych Sklepu Internetowego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Newslettera przez Stowarzyszenie.
3. Dane osobowe Klientów chronione są przez Sklep Internetowy zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych" w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
4. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Klienta w celach utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów, tworzenia statystyk oglądalności podstron.
5. O wykorzystywaniu przez Sklep Internetowy plików Cookies, Klient informowany jest niezwłocznie po wejściu na stronę www.mieszkanicznik.org.pl za pośrednictwem odpowiedniego banera.

§ 10 - Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy "Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego", przepisy "Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", przepisy "Ustawy o ochronie danych osobowych".
2. Klient ma prawo do zapoznania się z Regulaminem Sklepu Internetowego w dowolnym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem tak zwanego "linku internetowego" (odesłania) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego. Klient może sporządzić wydruk Regulaminu. Klient ma również prawo do otrzymania Regulaminu w biurze Stowarzyszenia w Warszawie przy al. Solidarności 72/5 w Warszawie, w godzinach 8:00 – 16:00
3. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.
4. Zmiany w regulaminie:
1/ Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (stosowna informacja zostanie wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego Użytkownika), a ponadto Użytkownik zostanie każdorazowo poproszony o akceptację regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
2/ Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Użytkownik nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.
3/ Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
5. Rozstrzyganie sporów:
1/ Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
2/ Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy

X