• Brak produktów w koszyku.

Internetowy Sklep, działający pod adresem URL https://mieszkanicznik.org.pl/sklep/, prowadzony jest przez Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem z siedzibą w Łodzi, ulica Piotrkowska 92 lok. 65, KRS nr 0000408329, NIP: 7252057285, REGON: 101346996

1. Definicje

Wyjaśnienia terminów użytych w Regulaminie:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca lub zamierzająca dokonać Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Newsletter – elektroniczna forma biuletynu, zawierająca aktualną ofertę informacyjno-handlową Sklepu Internetowego, rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do zapisanych odbiorców.

Oferta Handlowa – wszelkie informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym oraz przedstawione w rozmowie telefonicznej z konsultantem Sklepu Internetowego (w wypadku składania Zamówienia drogą telefoniczną), określające cechy Towarów dotyczące ich ceny, opisu fizycznego, nagrań audio-wizualnych jak również informacji dotyczących Zamówienia oraz kosztów związanych z wysyłką Towarów. Online – status osoby lub innego podmiotu związanego z dostępem do łączy sieci Internet, który informuje o dostępności – aktywności tego użytkownika. Przeciwieństwem trybu online jest tryb offline.

Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik” z siedzibą 90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 92 lok. 65 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408329, , NIP: 7252057285, REGON: 101346996, prowadzące i administrujące Sklep Internetowy, działający pod adresem URL https://mieszkanicznik.org.pl/sklep/.

Reklamacja – żądanie Klienta kierowane do Sklepu Internetowego, mające na celu zgłoszenie niezadowalającej jakości Towaru – przede wszystkim żądanie wymiany lub naprawy towaru, jak również żądanie zwrotu pieniędzy za towar bądź obniżenia ceny.

Sklep Internetowy – strona internetowa prowadzona i administrowana przez Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik” pod adresem URL https://mieszkanicznik.org.pl/sklep/, będąca platformą handlową on-line, w ramach której prowadzone są usługi związane z zawieraniem umów sprzedaży Towarów, będących w ofercie Sklepu Internetowego.

Towar – rzecz znajdująca się w Ofercie Handlowej Sklepu Internetowego, będąca przedmiotem Zamówienia.

Zakupy niewymagające rejestracji – dokonanie przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie danych.

Zamówienie – działanie Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Towaru.

2. Przyjmowanie i realizacja Zamówień

1. Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie Internetowym przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet (Online) poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej sklepu lub telefonicznie pod numerem telefonu 792460250.

2. Sklep Internetowy przyjmuje Zamówienia składane On-line 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane telefonicznie przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Zamówienia złożone Online w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Aby złożyć Zamówienie On-line, Klient powinien bezpłatnie zarejestrować swoje dane na stronie Sklepu Internetowego za pośrednictwem opcji "Rejestracja" oraz podejmowania kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane komunikaty i informacje.

4. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie danych – tak zwane Zakupy bez rejestracji.

5. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem następuje w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego – klikając polecenie "Złóż zamówienie". Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar wymieniony w Zamówieniu. Potwierdzenie złożenia Zamówienia Klient otrzymuje na swój adres e-mail (skrzynkę e-mailową) podany w procesie składania Zamówienia lub w wypadku składania Zamówienia drogą telefoniczną, konsultant potwierdzi słownie przyjęcie Zamówienia.

6. Zamówione Towary w Sklepie Internetowym Klient może odebrać osobiście w biurze Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 1 (12 p.), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. W wypadku wybrania opcji dostawy za pośrednictwem firmy przewozowej, zamówiony Towar zostanie niezwłocznie wysłany Pocztą Polską na wskazany w Zamówieniu adres dostawy.

7. Przesyłki z zamówionym Towarem wysyłane są za pobraniem pieniężnym (koszt zakupu Towaru + koszt wysyłki płatne pracownikowi Poczty Polskiej przy odbiorze), według aktualnego cennika usług oraz przewidywanych czasów dostawy Poczty Polskiej. Koszt wysyłki podawany jest Klientowi przy składaniu Zamówienia. W wypadku składania Zamówienia Online, koszt przesyłki wyliczany jest automatycznie przez system Sklepu Internetowego (w zależności od wagi zamawianego Towaru) a następnie przedstawiany Klientowi w zestawieniu końcowym Zamówienia.

3. Reklamacja

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

2. Każdy Towar kupiony w Sklepie Internetowym posiadający wady fabryczne, uszkodzenia powstałe w trakcie transportu lub cechy niezgodne z Zamówieniem może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji.

3. Reklamację Towaru można złożyć: • osobiście w biurze Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 1 (12 p.) • poprzez nadanie Towaru za pośrednictwem firmy przewozowej lub inną formą przesyłki, na adres: Stowarzyszenie Mieszkanicznik, ul. Mokotowska 1 (12 p.) 00-640 Warszawa z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację drogą e-mailową lub telefoniczną o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Internetowy przesyłki zawierającej reklamowany Towar.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, klient może żądać, aby właściciel Sklepu Internetowego:
• naprawił Towar reklamowany;
• wymieni Klientowi reklamowany Towar na pełnowartościowy, o tych samych parametrach;
• zwrócił należność za reklamowany Towar oraz koszt jego przesyłki w ciągu 14 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji;

4. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu (10) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: biuro@mieszkanicznik.org.pl

2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należne są od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

4. Informacja dot. zwrotu świadczeń:
1. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z ewentualnymi poniesionymi kosztami dostawy towaru do konsumenta na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy)
2. Konsument natomiast może dokonać zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres: Stowarzyszenie „Mieszkanicznik” ul. Mokotowska 1 (12 p.) 00-640 Warszawa

5. Konsument, który odstępuje od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

6. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,
2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

5. Dane osobowe i polityka prywatności

1. Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Zamówienia przez Stowarzyszenie.

2. Klient zapisujący się do Newslettera, podaje dobrowolnie swój adres e-mail i jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie swojego adresu e-mail w bazie danych Sklepu Internetowego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Newslettera przez Stowarzyszenie.

3. Dane osobowe Klientów chronione są przez Sklep Internetowy zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych" w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Klienta w celach utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów, tworzenia statystyk oglądalności podstron.

5. O wykorzystywaniu przez Sklep Internetowy plików Cookies, Klient informowany jest niezwłocznie po wejściu na stronę www.mieszkanicznik.org.pl za pośrednictwem odpowiedniego banera.

6. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy "Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego", przepisy "Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", przepisy "Ustawy o ochronie danych osobowych".

2. Klient ma prawo do zapoznania się z Regulaminem Sklepu Internetowego w dowolnym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem tak zwanego "linku internetowego" (odesłania) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego. Klient może sporządzić wydruk Regulaminu. Klient ma również prawo do otrzymania Regulaminu w biurze Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 1 (12 p.), w godzinach 8:00 – 16:00

3. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

4. Zmiany w regulaminie:
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (stosowna informacja zostanie wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego Użytkownika), a ponadto Użytkownik zostanie każdorazowo poproszony o akceptację regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
2. Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Użytkownik nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.
3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

5. Rozstrzyganie sporów:
1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy

X