0
  • Brak produktów w koszyku.

ANEKS DO UMOWY

W większości umów sporządzonych w formie pisemnej znajduje się zapis o możliwości dokonania zmian niektórych ustaleń zawartych w umowie.
Taką możliwość daje nam aneks do umowy, który również musi być zawarty w formie pisemnej i sporządzony w tej samej ilości egzemplarzy, co nasza umowa.

Aneksem możemy dokonać zmian w umowie poprzez:
- zmianę treści danego zapisu
- dodanie nowych postanowień
- uchylenie postanowienia.

Elementy aneksu:

  1. Określenie umowy, do której zostaje sporządzony (numer, data i miejsce podpisania).
  2. Określenie stron umowy – muszą to być dokładnie te same strony, które są wymienione w umowie. W przypadku, gdy np. stroną umowy są trzy osoby – najemcy a w momencie sporządzania aneksu już tylko dwie osoby, bo trzecia się wyprowadza - umowę należy rozwiązać i spisać nową. Podobnie, jeśli zmienia się właściciel mieszkania – np. mieszkanie przestaje być współwłasnością małżeńską na skutek podziału majątku po rozwodzie. Taka sytuacja również wymaga nowej umowy.
  3. Przedmiot dokonywanych zmian. Np. „Strony zgodnie ustalają, iż miesięczny czynsz za najem określony w § 3 w kwocie 1000 zł ulega zmienia na 1200 zł” lub „Strony zgodnie postanawiają przedłużyć czas trwania umowy na tych samych warunkach do dnia……”
  4. Określenie daty, od której aneks wchodzi w życie.

 

Warto na końcu aneksu dodać adnotację, że pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. I co najważniejsze, aneks, tak jak umowa pierwotna, musi być podpisany przez dokładnie te same osoby, które są stroną umowy, gdyż będzie on stanowił jej integralną część.

Dodaj komentarz

X