Jeżeli nasza Umowa Najmu wymaga zmian, bo np. dostawca mediów zmienił częstotliwość rozliczeń albo my zmieniliśmy dostawcę, lub zmieniamy terminy płatności, najlepiej jest to zrobić w formie aneksu do już istniejącej umowy najmu. Aneks do umowy najmu powinien być w formie pisemnej, w tylu egzemplarzach, co Umowa najmu, podpisany przez te same osoby.

 

Precyzujemy w takim piśmie:
- jakiej umowy aneks dotyczy (Aneks do Umowy najmu z dnia ......../ nr ......)
- data podpisania aneksu, ponieważ zmiany obowiązują od tego dnia;
- jakie zapisy zmieniamy, czyli paragraf nr ..., punkt ...... w brzmieniu – najlepiej zacytować;
- na co zmieniamy: paragraf / punkt ulega zmianie na – i wpisujemy konkretne brzmienie - jakie nowe zapisy wprowadzamy – np. klauzula na Sąd Arbitrażowy;
- jeśli zmianie uległy numery dokumentów (np. po wymianie dowodu osobistego) lub adresy zameldowania i do korespondencji – też w takiej sytuacji najlepiej sporządzić pisemnie Aneks.

 

UWAGA
Aneks do Umowy Najmu nie może dotyczyć zmiany stron Umowy. Jeśli wyprowadza się np. jeden z trzech najemców, musimy z pozostającymi podpisać nową Umowę najmu. Podobnie jeśli zmienia się właściciel mieszkania: np. wynajmującym było małżeństwo (współwłasność), które zdecydowało o podziale majątku, sytuacja wymaga nowej umowy najmu.