0
  • Brak produktów w koszyku.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik” z siedzibą w Warszawie, al. Solidarności 72/5. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
adres e-mail: biuro@mieszkanicznik.org.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Stowarzyszenie?

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w celu realizacji celów statutowych stowarzyszenia, w tym komunikacji z członkami Stowarzyszenia kanałami elektronicznymi, wysyłki newslettera, organizacji i obsługi spotkań, konferencji i szkoleń oraz obsługi Twoich zakupów w naszym sklepie internetowym.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na realizacji celów statutowych, a w przypadku wykorzystania kanału elektronicznego (e-mail) - Twoja zgoda.

Wycofanie zgody na wykorzystanie kanału elektronicznego skutkuje zakończeniem subskrypcji newslettera.

W przypadku realizacji zamówień ze sklepu internetowego przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy.

Dodatkowo, w przypadku wystawienia faktur dla Ciebie, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

W celu realizacji zadań statutowych oraz obsługi zamówień w sklepie internetowym wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:
● imię, nazwisko, adres e-mail, adres wysyłki zamówień, adres do korespondencji oraz do dokumentów finansowych.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Stowarzyszenia w zakresie przetwarzanych danych?

Masz prawo do:
-  wycofania zgody na przetwarzanie danych
-  dostępu do treści Twoich danych i ich sprostowania,
-  usunięcia Twoich danych,
- ograniczenia przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Uwaga! Wycofanie zgody na przetwarzanie danych przez członka stowarzyszenia jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa bez zwrotu poniesionych opłat wpisowego oraz składek.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług informatycznych, prawnych oraz finansowo-księgowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu, natomiast dane osobowe członków Stowarzyszenia i uczestników szkoleń i konferencji będą przechowywane przez okres 3 lat od momentu wystąpienia z Stowarzyszenia lub zakończenia szkolenia lub konferencji.
Dane osobowe będą też przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych.

Okresy te mogą zostać przedłużone do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

X