• Brak produktów w koszyku.

 Warszawa, dnia 11.04.2014 roku

ZAWIADOMIENIE

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Mieszkanicznik,

Na podstawie par. 18 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik” oraz Uchwały Zarządu Stowarzyszenia z 8 kwietnia 2014 roku Zarząd Stowarzyszenia „Mieszkanicznik” zwołuje sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik”.

Walne Zebranie Członków odbędzie się w Łodzi, przy Al. Politechniki 4, budynek Expo-Łódź, przed sesją plenarną V Kongresu Mieszkaniczników.

Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków wyznacza się na dzień 26.04.2014 na godz. 10:00.

Drugi termin Walnego Zebrania Członków wyznacza się na dzień 26.04.2014 na godz. 10:15. Na wypadek, gdyby w pierwszym terminie, o którym mowa powyżej, na Walnym Zebraniu Członków nie było wymaganego kworum.

Prosimy o punktualne przybycie.

 

Proponowany porządek obrad:

1.   Otwarcie Walnego Zebrania Członków,

2.   Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał,

3.   Wybór komisji skrutacyjnej,

4.   Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i Protokolanta,

5.   Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad,

6.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Mieszkanicznik”,

7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Stowarzyszenia „Mieszkanicznik” (zmiana z Łodzi na Warszawę),

8.   Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Stowarzyszenia „Mieszkanicznik”,

9.   Wybory i podjęcie uchwały o wyborze Zarządu Stowarzyszenia „Mieszkanicznik”,

10.  Wybory i podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej,

11.  Wolne wnioski,

12.  Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Walnym Zebraniu Członków. Jest ono kluczowe dla Stowarzyszenia „Mieszkanicznik” - zamykamy pierwsze 2 lata działalności, będziemy decydować, kto poprowadzi Stowarzyszenie „Mieszkanicznik” przez kolejne 2 lata.

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkanicznik

X