• Brak produktów w koszyku.

Na podstawie § 20 pkt 8 Statutu ogłaszamy, że rozpoczynamy nabór kandydatów do władz stowarzyszenia na kolejną kadencję 2020 - 2024. Nabór będzie trwał do 31.12.2019 r.

Kandydaci powinni przesłać swoje zgłoszenie na adres e-mail biuro@mieszkanicznik.org.pl określając w zgłoszeniu, do których władz kandydują: do zarządu czy do komisji rewizyjnej.
Przed wysłaniem zgłoszenia kandydat powinien zapoznać się z treścią statutu (link) a w szczególności z § 20, § 21, § 22 i § 23.

Kandydaci powinni znać specyfikę i misję stowarzyszenia oraz prowadzonych inicjatyw zarówno społecznych jak i komercyjnych.

Mając na uwadze dbałość o działania w najlepszym interesie stowarzyszenia obecny zarząd określił warunki, które kandydat do określonych władz powinien spełnić przed wyborem oraz po wejściu do władz.

ZARZĄD
Określone poniżej warunki wynikają z 6-letniego doświadczenia i systemu pracy obecnego zarządu.

W zgłoszeniu kandydatury do zarządu należy określić obszar, którym kandydat chciałby się zająć wraz z uzasadnieniem posiadanych kompetencji oraz deklarację rozpoczęcia pracy od stycznia 2020.

Kandydaci do zarządu zobowiązani są do uczestnictwa w cotygodniowych spotkaniach organizacyjnych zarządu, które odbywają się w czwartki w godzinach od 10:00 do 14:00 w okresie od stycznia do marca 2020 (trzy miesiące) w celu zapoznania się z obecnymi i planowanymi kierunkami rozwoju i dostosowania do nich własnych przyszłych działań. Po tym okresie kandydatura będzie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Członków, którego zwołanie planowane jest na kwiecień 2020.

Uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach również po wejściu w skład zarządu jest bezwzględnym warunkiem wejścia do zarządu ze względu na konieczność:
- reprezentacji stowarzyszenia określonej w KRS przed bankami, organami administracji publicznej, przyszłymi i obecnymi partnerami współpracującymi ze stowarzyszeniem,
- bieżącego podpisywania dokumentów w imieniu stowarzyszenia i solidarną odpowiedzialność za sprawy stowarzyszenia wraz z innymi członkami zarządu.

Kandydaci do zarządu powinni dodatkowo zapoznać się ze specyfiką pracy członka zarządu i złożyć oświadczenie (link) dotyczące zobowiązania do przestrzegania określonych wymagań, w przypadku dokonania wyboru ich osoby do zarządu przez Walne Zgromadzenie Członków.

KOMISJA REWIZYJNA
Jest organem kontrolnym. Kandydaci oprócz znajomości specyfiki i misji stowarzyszenia powinni dodatkowo znać specyfikę funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz posiadać podstawową znajomość prawa o stowarzyszeniach.

Członkowie komisji rewizyjnej powinni być dyspozycyjni pod telefonem i e-mailem w sprawach wymagających ich aktywności określonych w § 23 statutu.
Członkowie komisji rewizyjnej zobowiązani są do brania udziału w Zgromadzeniach Członków.
Dobrze widziana będzie gotowość do udziału w określonych powyżej spotkaniach zarządu przynajmniej jeden raz na kwartał.

Do zarządu stowarzyszenia może wejść od 2 do 5 kandydatów wybranych w wyborach jawnych podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków.

Do komisji rewizyjnej może wejść od 2 do 5 kandydatów wybranych w wyborach jawnych podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków

Po wejściu do władz członkowie zarządu oraz komisji rewizyjnej zobowiązani są do zachowania poufności i nieujawniania informacji, które mogłyby naruszyć dobro członków stowarzyszenia lub stowarzyszenia jako organizacji.

Obecny zarząd stowarzyszenia prosi o dokładne zapoznanie się z warunkami pracy we władzach i odpowiedzialne zgłoszenia.

Zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia:
Jacek Kusiak
Robert Kuliga

X