Możesz napisać lub sprawdzić Twoją Umowę Najmu według poniższych wskazówek:

Umowa najmu powinna zawierać:

* Dokładne określenie stron, czyli:
           1/ Wynajmującego (oddającego mieszkanie w najem)  
           2/ 
Najemcy (biorącego w najem)
           oraz dane osobowe obu stron: numery PESEL, numery dowodów lub paszportów, dane adresowe z dowodu
           lub według oświadczenia.

* Określenie przedmiotu umowy:
            1/ czy całe mieszkanie, czy pokój z dostępem do kuchni i łazienki, może ze schowkiem albo piwnicą,
            może miejsce parkingowe przynależne do mieszkania, adres, piętro, metraż, ilość pomieszczeń
            2/ ewentualnych dodatkowych praw.        

* Określenie czasu najmu:  
            Data przekazania mieszkania wraz z określeniem umowy jako umowa bezterminowa lub umowa na czas
            określony: na rok, 3 lata, do konkretnej daty.
            Można określić zasady przedłużenia umowy wynajmu mieszkania.

* Cel najmu:
            Najem na cele mieszkalne.
            Dobrze jest określić też ilość osób stale zamieszkujących (wpływa to na wysokość opłat za wodę i kanalizację
            oraz śmieci)

* Kaucja:
           Określenie wysokości, terminu, sposobu wpłaty i zwrotu, przeznaczenia kaucji. Więcej o kaucji.

* Płatności:
           Ile, do kiedy, w jaki sposób, jak często, kto komu – zasady płatności czynszu najmu, płatności za media,
           zaliczek/opłat do wspólnoty/spółdzielni. Jeśli są zaliczki na media, to jak będą rozliczane.

* Obowiązki wynajmującego:
           Bezpieczne, sprawne instalacje, większe naprawy i tryb ich dokonywania. Więcej informacji

* Obowiązki najemcy:
           Dbałość o stan mieszkania, czystość, odczyty liczników, kontrole instalacji, drobne naprawy, stosowanie się do
           regulaminów budynku i zasad współżycia  społecznego. Więcej informacji.

* Zasady wizytacji lokalu przez właściciela:
           Częstotliwość, forma zapowiedzi wizyty wraz z ustaleniem ich terminów.

* Zasady i sposób wypowiedzenia umowy najmu mieszkania:
           - wypowiedzenie w trybie przyśpieszonym oraz zasady normalne w przypadku umów bezterminowych, 
           - termin wypowiedzenia,
           - forma pisemna lub elektroniczna,
           - termin przekazania mieszkania 
           -
 ostateczne rozliczenia.

* Lista dokumentów towarzyszących umowie:
         protokół zdawczo-odbiorczy przy przekazywaniu mieszkania, ewentualnie karty danych osobowych, instrukcje,
         regulaminy.

* Zapisy organizacyjne:
liczba kopii umowy wynajmu mieszkania, pisemne zmiany w umowie, polubowne rozstrzyganie sporów, niewykorzystywanie danych osobowych poza celami ściśle związanymi z wykonaniem umowy, wskazanie przepisów Kodeksu Cywilnego do spraw nieuregulowanych umową.

* Podpisy stron

Wzór umowy najmu możesz kupić w naszym sklepiku:

kup umowe

 

Zobacz też: ANEKS DO UMOWY NAJMU