• Brak produktów w koszyku.

Stowarzyszenie Mieszkanicznik zabiera głos w sprawach związanych z najmem w ramach konsultacji publicznych projektów ustaw. Tym razem dotyczy to podatków i planowanego wprowadzenia progu 100 000 zł obrotów, po przekroczeniu którego obowiązywałyby wyłącznie zasady ogólne opodatkowania dochodów z najmu. Ale w proponowanych zmianach jest też jedna dotycząca amortyzacji, o której jest już mniej głośno.

Zapoznajcie się z przekazanym ministerstwu stanowiskiem Stowarzyszenia Mieszkanicznik.
Serdecznie dziękujemy Markowi Golcowi (Wynajmistrz.pl) za konsultację i uwagi terminologiczne.

 

Warszawa, 20.06.2017

Ministerstwo Rozwoju i Finansów

W odpowiedzi na pismo DD6.8200.5.2017

Stowarzyszenie Mieszkanicznik zrzesza osoby fizyczne posiadające nieruchomości na wynajem i zajmuje się również edukowaniem i informowaniem wynajmujących o ich obowiązkach podatkowych. Znamy problemy związane z nie zawsze jasnymi przepisami podatkowymi i protestujemy przeciwko kolejnym limitom i ograniczeniom w dość dobrze funkcjonujących przepisach.

Projekt Ustawy z 6 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje dwie zmiany dotyczące najmu prywatnego:
1. limit obrotów w poprzednim roku podatkowym, po przekroczeniu którego podatnik nie może już korzystać z opodatkowania ryczałtem i
2. ograniczenie możliwości amortyzowania nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny.

Ad1: Limit obrotów (Art. 3 pkt 1 i 2 Projektu)
Proponowane wprowadzenie limitu obrotów nie jest uproszczeniem i uszczelnieniem przepisów. Opodatkowanie ryczałtem przychodów z najmu jest jednym z najbardziej efektywnych podatków, narzucanie limitów może wręcz zmniejszyć wpływy do budżety, wypychając podatników z większymi obrotami i zniechęcając tych dopiero wchodzących na rynek najmu. Będzie to znów kolejny limit, o którym podatnik będzie musiał pamiętać, obok tych dotyczących obrotu gotówkowego i przychodów z wynajmu powierzchni niemieszkalnych, a wciąż jest to osoba fizyczna, dla której ma to być jedynie dodatkowy dochód.

Wprowadzenie uzależnienia możliwej formy opodatkowania najmu od obrotów z poprzedniego roku kalendarzowego może spowodować pewne problemy proceduralne: jak wybrać sposób opodatkowania do 20 stycznia, jeśli PIT28 (ryczałt) składać należy do 30 stycznia, a rozliczenie najmu na zasadach ogólnych można zrobić do końca kwietnia? Podatnicy, którzy rzeczywiście zajmują się najmem niejako zawodowo, korzystają też z innych form opodatkowania, niż ryczałt, w którym cały przychód jest podstawą do naliczenia podatku. Znacząco wzrosła w ostatnich trzech latach liczba firm profesjonalnie zajmujących się najmem mieszkań, również na zlecenie prywatnych właścicieli. Rynek najmu profesjonalizuje się, jeżeli jest to forma regularnej pracy, to podatnikom łatwiej jest ją wykonywać po zarejestrowaniu działalności gospodarczej. Wnosimy o rezygnację z limitu obrotów pozwalającego osobom fizycznym na rozliczanie ryczałtem przychodów z najmu.

Ad.2: Amortyzacja (Art. 1, pkt 7 Projektu)
Ograniczenie możliwości amortyzowania dóbr nabytych w drodze darowizny uderza w osoby otrzymujące (darowizną lub w formie spadku) nieruchomości od najbliższej rodziny. Coraz więcej młodych osób ze względu na miejsce pracy lub nauki nie korzysta z otrzymanych w ten sposób mieszkań osobiście, ale je wynajmuje, a cały zysk przeznacza na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych w bardziej dogodnym miejscu. Samo umożliwienie im amortyzowania nieruchomości, wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego, nie narusza ogólnych zasad obrotu gospodarczego. Dodatkowo, amortyzacja możliwa jest jedynie przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych, która to forma jest dużo rzadsza ze względu na skomplikowanie. Wyłączenie amortyzacji dla osób fizycznych, gdzie powiązania rodzinne polegają na wzajemnym wsparciu, a nie konkurencji, nie wydaje się skutecznych sposobem uszczelniania systemu podatkowego.
Wnosimy o umożliwienie amortyzacji składników majątku nabytych w sposób nieodpłatny na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

Zarząd Stowarzyszenia 

X