0
 • Brak produktów w koszyku.

Autor tekstu: Wioletta Bielecka, radca prawny, Partner Stowarzyszenia.

W  celu wsparcia małych i średnich firm, które ucierpiały wskutek pandemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, stworzono program rządowego wsparcia finansowego dla firm, z którego 75% będzie bezzwrotne po spełnieniu określonych warunków programu.

Dla ułatwienia omówiono poniżej główne punkty programu:

Kto może otrzymać dofinasowanie:

 • Program przeznaczony jest dla przedsiębiorców, należy pamiętać, iż przedsiębiorcą są również spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą.
 • „Mikrofirma” to firma zatrudniająca od 1 do 9 pracowników, której roczny obrót nie przekroczył kwoty 2 mln EUR.
 • Mała lub średnia przedsiębiorstwo to firma zatrudniająca do 249 pracowników, której roczny obrót nie przekroczył kwoty 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.
 • Odnotowuje spadek obrotów gospodarczych ( przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25 % w dowolnym miesiącu po 1 lutym 2020 roku w stosunku do poprzedniego miesiąca roku 2020 lub do takiego samego miesiąca roku 2019.
 • Na dzień składania wniosku prowadzana jest nadal działalność gospodarcza nie rozpoczęto likwidacji, nie prowadzone jest postępowanie upadłościowe ani restrukturyzacyjne.
 • Jest przedsiębiorcą rozliczającym się z podatków w Polsce przynajmniej za okres poprzednich 2 lat.
 • Jest przedsiębiorcą, który na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Przedsiębiorca, który nie prowadzi działalności w zakresie produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności
  indywidualnych  lub praw człowieka.

 Gdzie składać wniosek:

Wniosek składa się na stronie internetowej banku biorącego udział w programie na formularzu udostępnionym w serwisie. Termin rozpoczęcia naboru wniosków rozpoczął się w dniu 29 kwietnia 2020 roku. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu.

Jakie można otrzymać decyzję w sprawie wsparcia:

Po rozpatrzeniu wniosku można otrzymać trzy różne rodzaje decyzji:

 • Pozytywną zgodną z wnioskiem
 • Decyzję pozytywną, ale poniżej kwoty wnioskowanej- można od kwoty niewypłaconej złożyć odwołanie.
 • Negatywną decyzję – można ponownie złożyć wniosek po wyjaśnieniu wcześniejszych zastrzeżeń wskazanych w powodach odrzucenia decyzji.

Na jaki cel może zostać przeznaczona kwota subwencji:

Kwota otrzymanej subwencji może zostać wydatkowana na koszty prowadzonej działalności gospodarczej w szczególności mogą to być koszy związane z:

 • Wynagrodzeniem pracowników;
 • Opłatą czynszu;
 • Świadczenia związane z rozliczeniem umów z kontrahentami;
 • Do 25% otrzymanej kwoty subwencji może zostać wydatkowana na spłatę kredytu firmowego;
 • Zakazane jest wykorzystanie otrzymanej kwoty na wypłatę wynagrodzeń dla właścicieli oraz podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa;
 • Nie można finansować z otrzymanej kwoty nabycia w sposób pośredni lub bezpośredni innego przedsiębiorcy.

Na jak długo przyznawane jest finansowanie:                         

Finansowanie przyznawane jest na 3 lata, jednakże po 12 miesiącach można uzyskać umorzenie do 75% kwoty finansowania, a  przez następne 2 lata spłacamy pozostałą kwotę na korzystnych warunkach finansowych.

 Jaka kwota finansowania przyznawana jest w ramach Programu i jak jest obliczana :

Program finansowania nie zakłada maksymalnej kwoty dofinansowania, wartość dofinansowania jest obliczana oddzielnie dla każdej firmy i zależy od spadku obrotów w jednym miesiącu w stosunku do miesiąca poprzedniego lub do takiego samego miesiąca poprzedniego roku.  Jednakże maksymalna kwota subwencji nie może przekroczyć kwoty 324.000 zł dla mikrofirm oraz  3.500.0000 zł dla małych i średnich firm. Program przewiduje  4 progi  spadku finansowania

 1. Spadek o 25%: i jednocześnie mniej niż 50%:
 • dla mikrofirm: 12.000,00 zł na pracownika
 • dla firm małych i średnich: 4% przychodów za rok 2019
  1. Spadek o 50%: i jednocześnie mniej niż 75 %:
 • dla mikrofirm: 24.000,00 zł na pracownika
 • dla firm małych i średnich: 6% przychodów za rok 2019
  1. Spadek o 75 % aż do 100 %:
 • dla mikrofirm: 36.000,00 zł na pracownika
 • dla firm małych i średnich: 8% przychodów za rok 2019
 1. Brak spadku lub spadek mniejszy niż 25 % - próg ten nie kwalifikuje do             uzyskania subwencji

 Od czego zależy umorzenie części pożyczki:

Wysokość umorzenia zależy od tego czy firma dalej prowadzi działalność gospodarczą oraz od  ilości utrzymanego zatrudnienia pracowników.

 1. Mikrofirmy:
 • 25% kwoty pożyczki jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia;
 • 50% kwoty pożyczki może zostać umorzone pod warunkiem utrzymania średniego zatrudnienie w okresie 12 miesięcy od otrzymania finansowania. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent umorzenia zostaje odpowiednio pomniejszony.
 1. Dla firm małych i średnich:
 • 25% kwoty pożyczki jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia;
 • 25% kwoty pożyczki może zostać umorzone pod warunkiem utrzymania średniego zatrudnienie w okresie 12 miesięcy od otrzymania finansowania. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent umorzenia zostaje odpowiednio pomniejszony;
 • 25% kwoty zostaje umorzony w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży.
Oceń ten wpis
X