• Brak produktów w koszyku.

Rząd pomoże najemcom mieszkań, poprzez dopłaty do czynszów z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19. Dopłaty będą powiązane z systemem dodatków mieszkaniowych. O zmianach mówi zapowiedziany już w mediach przez Panią Wicepremier Minister Rozwoju Jadwigę Emilewicz projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, zwany dalej „Projekt” który trafił do Biura Legislacyjnego Sejmu. Projekt zakłada zmiany w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity ustawy DZ.U z 2019 r poz 2133) tak, by odpowiadała potrzebie tego wyjątkowego czasu. Dotychczas z dodatków mieszkaniowych ze względu na nierynkowe kryteria dochodowe, jakie trzeba było spełnić, korzystali głównie lokatorzy komunalni, członkowie spółdzielni mieszkaniowych i tylko bardzo nieliczni właściciele mieszkań o skromnych dochodach.

Z pewną satysfakcją związaną z osobistym zaangażowaniem ekspertów Stowarzyszenia "Mieszkanicznik" w proces konsultacji Projektu z Ministerstwem Rozwoju trzeba podkreślić, że częściowo zostały uwzględnione nasze postulaty. Środowisko przedsiębiorców z branży wynajmu lokali mieszkalnych i właścicieli mieszkań na wynajem jako pierwsze zetknęło się z kryzysem wywołanym utratą pracy przez najemców. Najemcy mieszkań i pokoi w lokalach mieszkalnych to przeważnie osoby zatrudnione w gastronomii, hotelarstwie, handlu , salonach fryzjerskich i kosmetycznych. Już 14 marca ich pracodawcy musieli wstrzymać działalność w związku z ograniczeniami, jakie wprowadziło Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r o wprowadzeniu na obszarze Polski stanu zagrożenia epidemicznego. Jako przedstawiciele środowiska zgłosiliśmy uwagi i propozycje w kilku kluczowych kwestiach, jakich pierwotny projekt dodatków i dopłat nie uwzględniał.

Najważniejsze z tych postulatów to objęcie pomocą osób wspólnie wynajmujących mieszkanie a nie mieszczących się w pojęciu wspólnego gospodarstwa domowego, inaczej osoby, które z przyczyn ekonomicznych są najemcami pokoi albo podnajmują tylko część mieszkania. Osoby te znalazłyby  się poza jakakolwiek pomocą. Kolejny postulat to urealnienie kryteriów dochodowych uprawniających do uzyskania pomocy. Dotychczas ustawa o dodatkach mieszkaniowych odnosi kryterium dochodowe do wysokości 125%-175% najniższej emerytury, a to jest niższe niż świadczenie postojowe wypłacane w związku z Covid – 19 . Ważne było tez takie ukształtowanie przepisów, aby zapewnić kontrole przyznanej pomocy przez wynajmującego tak, by środki trafiły do celu.

I tak art. 6 Projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa dokona zmian w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)  a art. 12 - zmian w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i …) poprzez wprowadzenie przepisów art. 15zzzic–15zzzij r, które uregulują zasady uzyskania dopłat z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19:

Dopłata do czynszu wraz z dodatkiem mieszkaniowym wyniesie maksymalnie 1,5 tys. zł - nie więcej jednak niż 75 proc. wysokości czynszu i to należy uznać jako pomoc znaczącą, bo do tej pory średnia wysokość dodatku mieszkaniowego nie przekraczała 250 złotych. Dodatek z dopłatą będzie wypłacany przez okres maksymalnie 6 miesięcy. Można wystąpić o dodatek i dopłatę do czynszów bieżących również wstecz za okres od dnia 1 marca 2020 r. Pomoc trafi nie tylko do najemców lokali mieszkalnych ale tez do podnajemców całości lub części mieszkania.

Jak skorzystać z pomocy?

Według założeń projektu pomoc otrzyma najemca lub podnajemca, który:

 • W dniu 14 marca miał zawartą umowę najmu lub podnajmu na lokal mieszkalny lub wynajmował lub podnajmował lokal lub część lokalu mieszkalnego,
 • Dochód jego uległ zmniejszeniu o 25 % w stosunku do dochodu, jaki osiągnął w analogicznym okresie 2019 roku; W przypadku gdy nie uzyskiwał dochodu w całym roku 2019, jego średni miesięczny dochód osiągnięty w 2019 r. ustala się z pominięciem miesięcy, w których tego dochodu nie uzyskiwał.
  Jeśli nie osiągał dochodu w analogicznym okresie 2019 r., dochód będzie uśredniony w oparciu o pozostałe miesiące 2019 roku, w których uzyskał dochód. Przez 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku dochód jego nie przekroczył 40 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na osobę w jednoosobowym gospodarstwie domowym i 30 %. na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Chodzi tu o wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252 i 568). Na obecną chwilę średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosi za Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020: 5 198,58 zł (Monitor Polski z 11.02.2020 r. - poz. 171)
 • Powierzchnia wynajmowanego lokalu nie przekracza;
  Dla gospodarstwa 1 osobowego 45,5 m2
  Dla gospodarstwa 2 osobowego 52 m2
  Dla gospodarstwa 3 osobowego 58,5 m2
  Dla gospodarstwa 4 osobowego 71,5 m2
 • Złoży w terminie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2020 r. do gminy miejsca położenia wynajmowanego lokalu wniosek o dodatek mieszkaniowy z adnotacją „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”. Do wniosku dołączy oświadczenia o dochodzie oraz oświadczenia związane z umową i przedmiotem najmu.
  Pisemne potwierdzenie przez wynajmującego danych zawartych we wniosku odnośnie warunków umowy najmu oraz wskazanie numeru rachunku wynajmującego, na który ma wpłynąć kwota dodatku mieszkaniowego i dopłaty.

Czy pomoc dotrze do celu?

Najemca może spełnić kryteria do otrzymania dodatku mieszkaniowego a nie spełnić któregoś z wymagań do otrzymania dopłaty. Wówczas otrzyma tylko dodatek mieszkaniowy. Jeśli nie spełni kryteriów do otrzymania dodatku mieszkaniowego, to nie otrzyma żadnej pomocy. Z dopłatą czy bez dopłaty jest to pomoc publiczna na konkretny cel i dlatego ustawodawca włączył wynajmującego w cały proces dając mu określone prawa i obowiązki. Najemca do wniosku musi dołączyć pisemne oświadczenie wynajmującego o zgodności danych dotyczących najmu. Wynajmujący otrzyma od gminy zawiadomienie o przyznaniu i o wysokości udzielonej pomocy a na koniec dodatek mieszkaniowy i dopłata wpłyną nie na rachunek najemcy ale własnie na rachunek wynajmującego lub zarządcy budynku.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 8 ustawy o dodatkach mieszkaniowych : Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.” Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zalicza dodatek mieszkaniowy na poczet przysługujących lub rozliczanych za jej pośrednictwem należności za zajmowany lokal mieszkalny.”

A co jeśli wynajmujący ma długi?

O to także ustawodawca zadbał wprowadzając w art. 1 projektu zmianę ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.)): w art. 10 dodaje się § 6 w brzmieniu: „Nie podlegają egzekucji dodatki mieszkaniowe wypłacone na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133).”.

Nie ma wątpliwości, że rynek najmu z czynszem wolnorynkowym musi przetrwać, bo nie jest możliwe zaspokojenie w inny sposób potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa. Komunalny zasób mieszkań raczej topnieje niż wzrasta a banki w związku z Covid -19 zaostrzają kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych w szczególności podnosząc wysokość wkładu własnego na zakup mieszkania w kredycie czy poprzez wyłączenie przyjmowania wniosków kredytowych od osób utrzymujących się z niektórych rodzajów działalności gospodarczej. Stąd uznanie dla Ministerstwa Rozwoju, że problem został dostrzeżony i silą rozpędu spowodowanego przeciwdziałaniem COVID- 19 włączony w pakiet ustaw wspomagających mieszkalnictwo. Ostateczny kształt zakładanej pomocy poznamy po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw, co powinno nastąpić nastąpić najpóźniej w czerwcu 2020 r.
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa to nie tylko dodatki mieszkaniowe i dopłaty do czynszów z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 ale rewolucja w rynku lokali mieszkalnych, o czym już innym razem.

Magdalena Tylipska

EKSPERT STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ NA WYNAJEM MIESZKANICZNIK

X