W zależności od tego, jak ustaliły Strony wcześniej w Umowie, stosunek najmu wygasa lub może zostać wypowiedziany z zastosowaniem wcześniej uzgodnionych terminów. Zakończenie najmu możliwe jest również za porozumieniem stron, wynikające z dobrej woli stron umowy i w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Stowarzyszenie zaleca, aby wypowiedzenie umowy najmu lub jej rozwiązanie było dokonywane na piśmie, i najlepiej z pisemnie potwierdzonym i datowanym odbiorem tego pisma.

 

Po wypowiedzeniu (lub mniej więcej na miesiąc przed wygaśnięciem umowy najmu) należy wstępnie ustalić datę przekazania mieszkania i potwierdzić wymagany stan nieruchomości: najemca powinien dokładnie wiedzieć, co należy zrobić przed zdaniem nieruchomości, przede wszystkim w aspektach praktycznych, dotyczących stanu mieszkania. Jeśli są jakieś wątpliwości, można umówić się na spotkanie przed datą zdania mieszkania, i ustalić dokładnie zakres „przywracania mieszkania do stanu z dnia przejęcia, z uwzględnieniem normalnego zużycia”, jak określa to ustawa. Wynajmujący ma również czas na sprawdzenie stanu płatności, które miały być dokonywane przez najemcę – w administracji budynku, u dostawców mediów, lub rozliczenie wpłacanych zaliczek.

 

Wcześniejsze oględziny mieszkania i uzgodnienie ewentualnych koniecznych prac jest korzystne dla obu stron umowy: najemcy niektóre rzeczy są w stanie zrobić samodzielnie, nie w ostatniej chwili przed przeprowadzką do innego mieszkania, inne prace mogą nadzorować i mają wpływ na ostateczne koszty. Właściciel mieszkania może dzięki temu skrócić okres pustostanu, nie ma konieczności potrąceń z kaucji i organizacji napraw. Współpraca obu stron umowy jest korzystna nie tylko finansowo i organizacyjnie, ale pozwala na zachowanie dobrych relacji i dalszą dobrą współpracę: najemca może polecać tego konkretnego wynajmującego, a sam też otrzyma bardzo dobre referencje. Zakończenie najmu i przekazywanie mieszkania nie staje się wydarzeniem nieprzyjemnym i bardzo stresującym, bo sprawdzamy po prostu wcześniejsze ustalenia.

 

Przekazując mieszkanie zalecamy ponowne spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Wzór tego dokumentu, proponowany przez Stowarzyszenie, jest jednym drukiem dla danej umowy najmu, z przekazaniem mieszkania najemcy i jego zwrotem, dzięki czemu bez problemu można ustalić ewentualne rozbieżności w elementach wyposażenia, stanie mieszkania i liczników. Jeśli wcześniej nie zostało to jednak zrobione, przy przekazaniu mieszkania ustalamy pozostałe do wykonania prace dodatkowe, których wymaga lokal, a które mogą być pokryte z kaucji, termin i koszty ich wykonania. Jeśli niezbędne są jeszcze formalności związane z przepisaniem mediów lub meldunkiem, też ustalamy procedury i ostateczne terminy wykonania tych czynności i dostarczenia dokumentów. Termin zwrotu kaucji określa prawo na 30 dni od ustania umowy, sposób zwrotu strony mogą ustalić – Stowarzyszenie zaleca przelew bankowy z odpowiednim tytułem.

 

Dobrze jest ustalić również sposób kontaktu na wypadek np. przekazania byłemu już najemcy korespondencji.
Przekazujemy klucze i wzajemne referencje.