• Brak produktów w koszyku.

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza  Członków na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w następujących terminach:

Termin I wyznacza się na
dzień 02.06.2020 na godz.: 14:00
w sali konferencyjnej nr 5 przy ul. Żurawiej 47 w Warszawie

Termin II wyznacza się na
dzień 02.06.2020 na godz.: 14:15
w sali konferencyjnej nr 5 przy ul. Żurawiej 47 w Warszawie

Proponowany porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i protokolanta.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
6. Sprawozdanie zarządu z działalności w 2019 roku
7. Opinia komisji rewizyjnej na temat sprawozdania finansowego za 2019 r. wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu za 2019 r. oraz przeznaczenia nadwyżki finansowej na cele statutowe na 2020 r., (uchwała nr 1) oraz uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Mieszkanicznik” (uchwała nr 2).
9. Wybory do władz stowarzyszenia na kolejną kadencję, przedstawienie kandydatur oraz oddanie głosów na kartach do głosowania.
10. Zebranie kart do głosowania przez członków komisji skrutacyjnej, przeliczenie i wpisanie do protokołu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zarządu stowarzyszenia (uchwała nr 3)
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej stowarzyszenia (uchwała nr 4)
13. Delegowanie na członka stowarzyszenia kompetencji do podpisywania umów z zarządem i reprezentowania stowarzyszenia w przypadku sporu (uchwała nr 5).
14. Wolne wnioski,
15. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie osobiście lub przez pełnomocnika na mocy udzielonego mu upoważnienia.

Informujemy, że zarezerwowana sala umożliwi przeprowadzenie obrad w bezpiecznej odległości uczestników, zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa zdrowotnego.

Zaprasza

Zarząd Stowarzyszenia w osobach:
Jacek Kusiak
Robert Kuliga

(działający przez pełnomocnika Katarzynę Gontarczyk)

 

Dokumentacja do pobrania:

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
Projekt uchwały nr 1/2020
Projekt uchwały nr 2/2020
Projekt uchwały nr 3/2020
Projekt uchwały nr 4/2020
Projekt uchwały nr 5/2020

Pełnomocnictwo do udziału w zebraniu i oddania głosów.

 

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 792-460-250 lub e-mail: biuro@mieszkanicznik.org.pl

Warszawa, 18.05.2020 r.

X