0
  • Brak produktów w koszyku.

2 sierpnia 2016 roku w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca wniesionych poprawek do proponowanej nowelizacji Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami.

Konferencję rozpoczął Kazimierz Smoliński, dalsze uzgodnienia prowadziła dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Kutyła wraz z zastępcami. Udział w konferencji wzięło około czterdziestu osób – przedstawicieli organizacji zawodowych nieruchomości, ale też samorządów, Związku Banków Polskich, Polskiej Izby Ubezpieczeń i Stowarzyszenia Mieszkanicznik.

Uczestnicy byli zgodni w kwestiach dotyczących m. in. braku obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej przez każdego zarządcę, dobrowolności ubezpieczeń zarządców i pośredników – ale obowiązkowego informowania klientów o ich posiadaniu lub nie, możliwości zawierania umów w formie elektronicznej, przyznaniu dostępu do niektórych zbiorów informacji , które służą pośrednikom i zarządom do wypełniania ich obowiązków zawodowych. Chwilami dyskusja zdominowana była przez bardzo techniczne zagadnienia związane np. wyceną nieruchomości lub oceną czasu potrzebnego na przeprowadzanie spraw spadkowych, czasem znów pojawiały się zagadnienia bardzo ogólne, wykraczające poza dyskutowaną ustawę, np. definicje podstawowych pojęć, rozgraniczenie kompetencji pomiędzy zawodami.

Wnioskowane przez Stowarzyszenia zmiany, czyli przede wszystkim dopisanie wprost do katalogu czynności zarządcy nieruchomości zarządzania najmem, raczej nie zostaną przez MIB zatwierdzone, większość uczestników konferencji była za przywróceniem zapisów o tych zawodach w dokładnie poprzednio usuniętym brzmieniu. Udało się nam jednak zwrócić uwagę na rosnącą skalę i rolę najmu, również w kontekście Narodowego Programu Mieszkaniowego, a uwagi związane z samym zarządzaniem najmem jako będącym nieco pomiędzy zarządcą i pośrednikiem, potwierdzili obecni przedstawiciele organizacji branżowych. Zakres obowiązków zarządcy każdorazowo powinien być ujęty w zawieranej umowie.

Druga kwestia związana z najmem to pojawiające się w związku z regulacjami unijnymi obowiązki sprawozdawcze dotyczące najmu. Zarządcy będą zbierać dane o wysokości czynszów w powiązaniu z danymi o wynajmowanej nieruchomości. Ponieważ na razie nie ma odpowiedniej struktury formalnej, dane te maja być udostępniane na wniosek organów administracji. Pojawią się może dzięki temu bardziej wiarygodne informacje o wysokości czynszów, co pozwoli również na wprowadzenie innych instrumentów – np. wsparcia finansowego dla najemców rynkowych ułatwi szacowanie efektywności ekonomicznej i rzeczywistych różnic pomiędzy sektorami rynkowym i komunalnym.

Z kwestii poruszanych na spotkaniu, a wykraczających poza dyskutowaną ustawę warto wspomnieć nad kończącymi się już pracami nad opisem 16 zawodów nieruchomościowych w ramach Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych. Między innymi z powodu prac nad ustawą wprowadzającą krajowe ramy Kwalifikacji i zintegrowany system kwalifikacji „przekopiowano” poprzednie opisy zawodów. Wkrótce również w zawodach związanych z zarządzaniem nieruchomościami będzie można zdobywać certyfikaty potwierdzające wymagane umiejętności.

Stowarzyszenie będzie monitorować kwestie związane z najmem rynkowym i jego obsługą, mamy nadzieję, że nasze uwagi przydadzą się w pracach nad rozwiązaniami prawnymi, ułatwią praktykę i zachęcą profesjonalistów do angażowania się na tym polu.

Hanna Milewska-Wilk

Oceń ten wpis
X