• Brak produktów w koszyku.

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza członków na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w następujących terminach:

Termin I wyznacza się na
dzień 28.05.2019 na godz.: 10:00
w sali konferencyjnej nr 109 przy ul. Żurawiej 47 w Warszawie

Termin II wyznacza się na
dzień 28.05.2019 na godz.: 10:15
w sali konferencyjnej nr 109 przy ul. Żurawiej 47 w Warszawie

Proponowany porządek obrad obejmuje:
1) otwarcie Walnego Zebrania Członków,
2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3) wybór komisji skrutacyjnej
4) wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i protokolanta,
5) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad,
6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu za 2018 r., (uchwała nr 1)
7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia "Mieszkanicznik", na wniosek komisji rewizyjnej, (uchwała nr 2)
8) przyjęcie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za rok 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia jej absolutorium, (uchwała nr 3)
9) uchwała w sprawie zmiany załącznika nr 3 do Regulaminu Sądu Arbitrażowego dotyczącego taryfy opłat za czynności Sądu Arbitrażowego. (uchwała nr 4)
10) wolne wnioski,
11) zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Projekty uchwał

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie osobiście lub przez pełnomocnika na mocy udzielonego mu upoważnienia.  Wzór pełnomocnictwa -  link.

Zaprasza
Zarząd Stowarzyszenia:
Jacek Kusiak
Robert Kuliga
Piotr Dybiec

X