• Brak produktów w koszyku.

Zaproszenie
na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik”
w dniu 23 czerwca 2020 r.

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza członków na drugą część Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w następujących terminach:

Termin I wyznacza się na
dzień 23.06.2020 na godz.: 14:00
w sali Stowarzyszenia „Boris” przy ul Wareckiej 4/6 (wejście od ul. Kubusia Puchatka) w Warszawie (mapka dojazdu)

Termin II wyznacza się na
dzień 23.06.2020 na godz.: 14:15
w sali Stowarzyszenia „Boris” ul. Wareckiej 4/6 (wejście od ul. Kubusia Puchatka) w Warszawie (mapka dojazdu). Prosimy o przybycie w maseczkach.

Proponowany porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i protokolanta.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
6. Przedstawienie opinii komisji rewizyjnej na temat sprawozdania finansowego za 2019 r. wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu za 2019 r. oraz przeznaczenia nadwyżki finansowej na cele statutowe na 2020 r., (uchwała nr 1) oraz uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Mieszkanicznik” (uchwała nr 2).
9. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie osobiście lub przez pełnomocnika na mocy udzielonego mu upoważnienia.

 

Dokumenty do pobrania:
Projekt uchwały nr 1
Projekt uchwały nr 2
Pełnomocnictwo

Dziękujemy Stowarzyszeniu „Boris” http://boris.org.pl/ za bezpłatne udostępnienie sali.  Mapka dojazdu

Informacja dodatkowa:
Walne Zgromadzenie Członków, które odbyło się 2 czerwca zdecydowało o przerwie w obradach z powodu niestawienia się komisji rewizyjnej poprzedniej kadencji. Jednocześnie informujemy że Walne Zgromadzenie Członków podjęło prawomocną uchwałę o powołaniu składu organów na kadencję 2020-2024, które rozpoczęły swoją działalność z dniem 2 czerwca 2020 r. Informacja na temat aktualnego składu organów stowarzyszenia znajduje się na stronie: https://mieszkanicznik.org.pl/zarzad-stowarzyszenia/

X