0
  • Brak produktów w koszyku.

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze
Członków Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik”
w dniu 11 maja 2017 r.

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza członków na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w następujących terminach:

Termin I wyznacza się na dzień 11.05.2016 na godz.: 10:00
w sali konferencyjnej nr 5 przy ul. Żurawiej 47 w Warszawie

Termin II wyznacza się na dzień 11.05.2016 na godz.: 10:15
w sali konferencyjnej nr 5 przy ul. Żurawiej 47 w Warszawie

Proponowany porządek obrad obejmuje:
1) otwarcie Walnego Zebrania Członków,
2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3) wybór komisji skrutacyjnej 4) wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i protokolanta,
5) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad, 6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu za 2016 r., (uchwała nr 1)
7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Mieszkanicznik”, na wniosek komisji rewizyjnej, (uchwała nr 2)
8) przyjęcie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za rok 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia jej absolutorium, (uchwała nr 3)
9) wolne wnioski,
10) zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie osobiście lub przez pełnomocnika na mocy udzielonego mu upoważnienia.

Zaprasza Zarząd Stowarzyszenia:
Jacek Kusiak
Robert Kuliga
Piotr Dybiec

Załączniki:
Sprawozdanie finansowe za 2016 r.
Projekt uchwały nr 1/2017
Projekt uchwały nr 2/2017
Projekt uchwały nr 3/2017
Pełnomocnictwo z kartą do głosowania

Oceń ten wpis
X