0
  • Brak produktów w koszyku.

Sąd Arbitrażowy - ważne informacje

W 2015 roku członkowie stowarzyszenia powołali do życia sąd arbitrażowy, który rozstrzyga spory wynikające z umów zawartych pomiędzy wynajmującym i najemcą oraz innych umów związanych z rynkiem nieruchomości.
Aby strona umowy mogła skierować wniosek o rozstrzygnięcie sporu do sądu arbitrażowego działającego przy Stowarzyszeniu „Mieszkanicznik” wystarczyło zawrzeć w treści podpisywanej umowy klauzulę odpowiadającą właściwości tegoż właśnie sądu.

W 2021 roku zmieniło się prawo w tym obszarze.

"Art. 11641§ 1. kodeksu postępowania cywilnego- brzmi: Zapis na sąd polubowny obejmujący spory wynikające z umów, których stroną jest konsument, może być sporządzony tylko po powstaniu sporu i wymaga zachowania formy pisemnej."

Oznacza to, że klauzula zawarta w umowie nie ma wystarczającej mocy uprawniającej stronę umowy do skierowania sprawy do sądu arbitrażowego. Wymagana jest dodatkowa zgoda już po powstaniu sporu.

 

Jeśli masz zawartą umowę z klauzulą o sądzie arbitrażowym, Twoja umowa wymaga dodatkowych uzgodnień na temat właściwości sądu rozstrzygającego ewentualne spory (można je wprowadzić aneksem). Jeśli natomiast ustalenia nie zostaną wprowadzone w tym zakresie obowiązywać będą z automatu obecne przepisy prawa cywilnego.

 

Mimo, że głównym celem powołania sądu przy stowarzyszeniu było stworzenie możliwości polubownego rozstrzygania sporów w sposób szybszy i tańszy niż tradycyjna ścieżka sądów powszechnych przed ostatnie kilka lat funkcjonowania, nie cieszył się on jednak popularnością na jaką liczyliśmy. W związku z powyższym podjęliśmy decyzję o zawieszeniu tego projektu oraz jego finalnym zamknięciu z końcem roku 2023. Wszystkie sprawy skierowane przed upływem 2022 roku zostaną rozstrzygnięte.

Sprawy rozstrzygane są na podstawie aktualnego REGULAMINU SĄDU

Uwaga! W udostępnianych przez stowarzyszenie wzorach umów najmu została usunięta klauzula dot. rozstrzygania sporów przez sąd arbitrażowy.

Schemat działania Sądu

Przed rozprawą

1
2
3
4
1
2
3
4

Klauzula

Umieść w umowie klauzulę o rozstrzyganiu sporów przez Sąd Arbitrażowy

Pozew i wybór arbitra

W przypadku sporu zakładasz pozew i wybierasz arbitra z listy

Opłata arbitrażowa

Po wniesieniu opłaty Sąd wysyła w Twoim imieniu pozew drugiej stronie

Odpowiedź na pozew

Strona przeciwna odpowiada na pozew i dokonuje wyboru swojego arbitra

Po rozprawie

1
2
3
4
1
2
3
4

Rozprawa

Sąd Arbitrażowy na rozprawie analizuje dowody i przesłuchuje świadków

Wyrok

Sąd Arbitrażowy po rozpatrzeniu okoliczności sprawy wydaje wyrok

Klauzula wykonalności

Po otrzymaniu wyroku składasz do sądu powszechnego wniosek o uznanie lub stwierdzenie wykonalności

Egzekucja wyroku

Z klauzulą wykonalności możesz złożyć do komornika wniosek o wszczęcie postępowania

 

Tabela Opłat

Wariant 1: Wartość Przedmiotu Sporu do 10.000 zł, 1 arbiter

Wariant 2: Wartość Przedmiotu Sporu ponad 10.000 zł, więcej niż 1 arbiter

Rodzaj opłaty Wnosi: Wariant 1 Wariant 1
Opłata rejestracyjna Powód 150 zł plus 2,5 % wps 150 zł plus 2,5 % wps
Opłata arbitrażowa Powód 200 zł 200 zł + opłata za udział każdego dodatkowego arbitra 350 zł
Opłata dodatkowa za rozprawę *) Strona wnioskująca 200 zł 200 zł
Opłata dodatkowa za wydanie uzasadnienia Strona wnioskująca 250 zł 250 zł
Opłata za czynności wykonywane poza rozprawą Strona wnioskująca 150 zł/h + kilometrówka 150 zł/h + kilometrówka
Opłaty za odpis postanowień i innych dokumentów z akt sprawy Strona wnioskująca 5 zł/stronę 5 zł/stronę
*)  odbytej w przypadku gdy zdaniem Arbitra nie ma potrzeby wzywania stron na rozprawę, bowiem można sprawę rozstrzygnąć w oparciu o przedłożone przez strony dokumenty
NUMER KONTA SĄDU ARBITRAŻOWEGO:   91 1140 2004 0000 3802 7606 6056

Kontakt

Pytania we wszystkich sprawach dotyczących działalności sądu prosimy kierować na adres email: sadarbitrazowy@mieszkanicznik.org.pl

lub do Kancelarii Prawnej Sylwia Staszewska-Lisiak i Partnerzy
tel. 699 864 444 lub 799 089 006

Jak złożyć pozew?

  1. Pozew do sądu arbitrażowego należy złożyć na piśmie (podobnie jak do sądu powszechnego).
  2. Pozew, łącznie z wszystkimi załącznikami należy zeskanować i przesłać na adres e-mail: sadarbitrazowy@mieszkanicznik.org.pl a oryginały na adres: Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Mieszkanicznik, al. Solidarności 72/5, 00-145 Warszawa"
X