• Brak produktów w koszyku.

W dniu 6 sierpnia wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa*. Projekt przewiduje przyznanie dodatkowych dopłat do czynszu dla najemców, finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

(*Tekst dotyczy projektu ustawy, która jeszcze nie jest obowiązującym prawem. Ostatecznie uchwalone rozwiązania mogą różnić się od przedstawionych w tym artykule.)

Obecnie w porządku prawnym funkcjonują już dodatki mieszkaniowe przyznawane w drodze decyzji administracyjnej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Na mocy projektowanych zmian najemcy mogliby wnioskować o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu finansowaną z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwota dopłaty miałaby być wyszczególniana w decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy powiększony o tę dopłatę.

Dopłaty miałyby przysługiwać także najemcom i podnajemcom mieszkań wynajętych od osoby prywatnej lub firmy, nie tylko komunalnych, towarzystw budownictwa społecznego i spółdzielczych. Łączna wysokość takiej dopłaty miałaby stanowić 75 % kwoty miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, nie więcej jednak niż 1 500,00 zł. Zatem jeżeli najemca opłaca czynsz w wysokości 3 000,00 zł miesięczne, należny mu dodatek wyniesie 1 500,00 zł będzie stanowił 50 % czynszu.

Dodatek finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przysługiwałby najemcy spełniającemu wymogi dla przyznania dodatku mieszkaniowego na mocy ustawy o dodatkach mieszkaniowych w przypadku gdy:

1) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, o przyznanie dodatku wraz z dopłatą", jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.
ORAZ
2) ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. - warunek ten uznaje się za spełniony również w przypadku gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek z adnotacją przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r. Musi być zatem zachowana ciągłość najmu, lecz niekoniecznie musi dotyczyć on jednego i tego samego mieszkania;
ORAZ
3) ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Dodatek wraz z dopłatą mogłyby być przyznawane nie tylko na pokrycie opłat przyszłych, ale i za okres ubiegły, nie wcześniej jednak niż od 1 marca 2020 r., łącznie na okres sześciu miesięcy.

Zmianie miałby ulec również system przyznawania dodatków mieszkaniowych. Próg dochodowy byłby liczony od kwoty netto (czyli na rękę), a nie tak jak dotychczas od dochodu brutto. Podstawą zaś do ustalenia progu dochodowego byłoby przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, a nie dotychczasowy wskaźnik - kwota najniższej emerytury.

Uwagi dodatkowe:

Obecnie na mocy ustawy dodatek mieszkaniowy może uzyskać osoba, która spełnia następujące wymogi:

- jest najemcą, podnajemcą, posiadaczem spółdzielczego mieszkania lokatorskiego lub własnościowego, właścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego. Wystąpić o dodatek mogą też płacący odszkodowanie za zajmowany lokal bez tytułu prawnego, jeśli przysługuje im prawo do lokalu zamiennego lub najem lokalu socjalnego;
- średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym;
- mieszkanie ma określony metraż - brana pod uwagę jest tzw. normatywny metraż. Oznacza to, że dodatek przysługuje tylko na ściśle określoną liczbę metrów mieszkania. Dla jednej osoby wynosi ona 35 m2, dla dwóch 40 m2, trzech 45 m2., czterech 55 m2, pięciu 65 m2.

 

Autor artykułu: Katarzyna Rolecka-Hillar, Kancelaria Prawna KANCLEX - Laureat Nagrody "Brązowy Orzeł Prawa 2019".

X