• Brak produktów w koszyku.
Świadectwo energetyczne dla wynajmowanego lokalu

Czym jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku lub lokalu jest dokumentem sporządzanym przez osoby uprawnione  na podstawie oceny energetycznej budynku, polegającej na obliczeniu zapotrzebowania na energię potrzebną do: ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, a także klimatyzacji i oświetlenia. Certyfikat energetyczny wymagany jest dla wynajmowanego lub sprzedawanego lokalu mieszkalnego lub budynku a obowiązek jego dostarczenia spoczywa na wynajmującym lub sprzedawcy.

9 marca 2015 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o charakterystyce energetycznej budynków.

Przed wejściem w życie owej noweli niewywiązanie się z tego obowiązku nie skutkowało żadnymi sankcjami i strony – szczególnie umów kupna-sprzedaży - na potęgę stosowały w swoich umowach oświadczenia, że kupujący taki stan (braku dokumentu) akceptuje i zobowiązuje się nie wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń.

Warto jednak odnotować fakt, że od 9.03.2015 tego rodzaju praktyki nie są zgodne z przepisami.

Zgodnie z Art. 11 ustawy  w przypadku gdy zbywca albo wynajmujący nie wywiąże się z obowiązku, nabywca albo najemca może, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności albo umowy najmu, wezwać pisemnie zbywcę lub wynajmującego do wywiązania się z tego obowiązku w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania.  W przypadku, gdy świadectwo charakterystyki energetycznej albo jego kopia nie zostaną przekazane w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania, nabywca albo najemca może, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy w przypadku umowy najmu oraz 12 miesięcy w przypadku umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, licząc od dnia zawarcia umowy, zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt zbywcy albo wynajmującego. Nabywca albo najemca nie mogą też zrzec się prawa otrzymania świadectwa.

Wystawione świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku lub mieszkania będzie ważne przez 10 lat. Może się jednak okazać, że konieczne będzie wcześniejsze odnowienie wówczas, gdy przeprowadzimy remont instalacji, który może zmienić charakterystykę energetyczną budynku.

 

Aktualny akt prawny dostępny jest tu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20140001200

 

Aktualizacja: Katarzyna Gontarczyk, luty 2021

X