0
  • Brak produktów w koszyku.

Regulamin wyboru do władz Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik” na kadencję 2024-2028

(zatwierdzony uchwałą Zarządu nr 5/2024 w dniu 10.05.2024 r.)

 

Wprowadzenie

Wybory do władz Stowarzyszenia Mieszkanicznik odbywają się co 4 lata podczas Walnego Zebrania Wyborczego Członków.   Regulamin określa zasady przeprowadzania wyborów do zarządu i komisji rewizyjnej na kadencję 2024 – 2028 w oparciu o statut stowarzyszenia i przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków w roku 2024 odbywa się stacjonarnie oraz równolegle on-line za pośrednictwem platformy Zoom. Członkowie uczestniczący w Zebraniu zdalnie mogą  oddać głosy jedynie przez pełnomocnika obecnego na Zebraniu.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków jest prowadzone przez przewodniczącego zebrania. Kwestie formalne, takie jak przeprowadzenie głosowania nad uchwałami oraz na kartach wyborczych, są nadzorowane przez komisję skrutacyjną, składającą się z minimum 2 osób. Przewodniczącego zebrania oraz członków komisji skrutacyjnej wybiera się na początku Zebrania poprzez większościowe podniesienie ręki w ogłoszeniu „za” zaproponowanymi kandydaturami.

Kadencja rozpoczyna się od momentu stwierdzenia składu wybranych w wyniku głosowania władz w protokole komisji skrutacyjnej i potwierdzenia go uchwałą Walnego Zebrania Członków, która jednocześnie ustanawia skład ilościowy wybranych władz.  Decyzja następnie staje się prawomocna z dniem jej ogłoszenia i nie podlega zaskarżeniu przez członków stowarzyszenia.

Kadencja kończy się po upływie 4 lat od dnia wyboru i nie zostaje przedłużona automatycznie. Obowiązkiem zarządu jest przeprowadzenie wyborów przed upływem 4-letniego okresu kadencji. Po upływie 4-letniego okresu kadencji, jeśli stowarzyszenie nie podejmie decyzji o wyborze zarządu na kolejną kadencję, pozostaje bez władz a jedyną formą reprezentacji jest Walne Zebranie Członków,

Jeśli mimo prawidłowego zwołania Walnego Zebrania Wyborczego Członków z jakiś przyczyn zarząd nie zostanie wybrany, stowarzyszenie reprezentowane jest przez pełnomocnika upoważnionego do dokonania wszelkich czynności dotyczących ponownego zwołania Walnego Zebrania Wyborczego Członków  w celu  wyboru zarządu.

Decyzje Walnego Zebrania Członków zwołanego na 28.05.2024 r. podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie przy obecności co najmniej 15 członków uprawnionych do głosowania.

Lista kandydatów wraz z opisem kompetencji zostaje opublikowana wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

 

Lista obecności na WZC

Członkowie Stowarzyszenia mogą wziąć udział w Zebraniu stacjonarnie lub on-line za pośrednictwem platformy Zoom.

Warunkiem uznania obecności on-line danej osoby jest:

1/ podłączenie się z użyciem kamery,

2/ wpisanie swojego imienia i nazwiska jako uczestnika w pokoju Zoom,

3/ oświadczenie o osobistym udziale w zebraniu oraz wyrażenie zgody na umieszczenie  w dokumentacji zrzutu ekranu zrobionego w czasie trwania spotkania, przy czym akceptowane będzie oświadczenie złożone za pomocą udostępnionego na początku Zebrania formularza google.

 

Głosowanie - wymagania formalne

Członkowie Stowarzyszenia dokonują wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnej poprzez oddanie głosu na karcie do głosowania w głosowaniu jawnym.

Oddanie głosu następuje na kartach do głosowania w formie pisemnej  wyłącznie przez obecnego na sali członka stowarzyszenia.  Głos w imieniu członka stowarzyszenia może oddać pełnomocnik.  Pełnomocnik może wziąć udział w Zebraniu jedynie osobiście.

Za prawidłowość przeprowadzenia wyborów, głosowania i zliczenia głosów odpowiada komisja skrutacyjna.

 

Ważność głosu.

Członkowie stowarzyszenia oddający głos zobowiązani są przeczytać opis kompetencji kandydatów do zarządu i ich deklarację dotyczącą planowanych działań na rzecz rozwoju stowarzyszenia. Następnie oddają swój głos:

- „za”, jeśli uważają dany obszar kompetencji za niezbędny dla działań zarządczych stowarzyszenia,

- „przeciw”, jeśli uważają, że do danego obszaru kompetencji nie jest konieczna osoba w zarządzie.

Głos uważa się za ważny, jeśli karta do głosowania posiada zakreślenie pola „za” przy minimalnie 1 kandydacie do zarządu i minimalnie 1 kandydacie do komisji rewizyjnej.  Pozostałe rubryki mogą pozostać puste, jeśli głosujący nie ma zdania  (zakreślenie głosu „przeciw” nie jest wymagalne).

 

 

Czas trwania wyborów

Wybory otwiera przewodniczący Zebrania.

Wybory zostają zakończone, gdy komisja skrutacyjna zbierze karty do głosowania od wszystkich głosujących, jednak nie później niż w ciągu 30 minut od otwarcia wyborów.

 

Ustalenie wyników głosowania

Za wybranych kandydatów uważa się osoby, które:

- otrzymały więcej głosów „za” niż „przeciw”,

Komisja skrutacyjna zbiera i zlicza ważne głosy, następnie sporządza protokół.

Protokół zawiera informacje:

1/ liczbę uprawnionych do głosowania, którym wydano karty,

2/ liczbę oddanych kart ważnych i nieważnych,

3/ liczbę głosów oddanych „za” i „przeciw’ przy poszczególnych kandydatach,

4/ wyniki wyborów – to znaczy imiona i nazwiska osób, które zostały wybrane.

 

Wyniki głosowania odczytuje przewodniczący komisji skrutacyjnej.

Każdy obecny na Zebraniu członek stowarzyszenia ma prawo wglądu w dokumentację wyborczą jak karty do głosowania i pełnomocnictwa. Wszelkie zauważone nieprawidłowości formalne powinny zostać skorygowane i naniesione do protokołu. Jeśli zmiany spowodowały zmianę składu władz protokół z wynikami głosowania odczytuje ponownie przewodniczący komisji skrutacyjnej.

 

Podjęcie uchwały o wyborze organów stowarzyszenia na kadencję 2024-2028

Na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej dokumentującej wyniki wyborów, Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę określającą liczbę osób we władzach oraz ich skład osobowy.

 

Unieważnienie wyborów

Wybory mogą zostać uznane za nieważne, jeżeli zostanie stwierdzone, że wybory przeprowadzone zostały niezgodnie z przepisami niniejszego regulaminu, a popełnione uchybienia mogły wpłynąć na wynik wyborów.  Nieważność wyborów może stwierdzić jedynie radca prawny, któremu wybrany zarząd zleci dokonanie oceny. Dokonanie oceny ważności wyborów może zostać zlecone jedynie na wniosek minimum 15 członków stowarzyszenia, którzy jako Walne Zgromadzenie Członków jednomyślnie udzielą upoważnienia wybranemu pełnomocnikowi  do przeprowadzenia nowych wyborów najpóźniej w ciągu 6-ciu tygodni od dnia otrzymania opinii prawnej stanowiącej jednocześnie decyzję unieważniającą wybory.

 

Ustalenie pełnionych funkcji w nowych władzach

Wybrany zarząd zbiera się w ciągu 7 dni od dnia wyboru w celu wyłonienia prezesa i skarbnika. Pozostali członkowie Zarządu mają rangę wiceprezesów.

Wybrana komisja rewizyjna zbiera się w ciągu 7 dni od dnia wyboru w celu wyłonienia przewodniczącego komisji rewizyjnej.

 

 

Warszawa, 10-05-2024 r.

Zarząd Stowarzyszenia w osobach:
Jacek Kusiak,
Robert Kuliga,
Katarzyna Gontarczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X