0
  • Brak produktów w koszyku.

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Członków Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik”,
które odbędzie się 28-05-2024 r. w sali nr 203 w Centrum Szkoleniowym ul. Żurawia 47 w Warszawie

 

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza członków na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w następujących terminach:

Termin I wyznacza się na
dzień 28.05.2024 na godz.: 9:45
w sali konferencyjnej nr 203 przy ul. Żurawiej 47 w Warszawie

Termin II wyznacza się na
dzień 28.05.2024 na godz.: 10:00
w sali konferencyjnej nr 203 przy ul. Żurawiej 47 w Warszawie

 

Proponowany porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał
(lista obecności dostępna będzie do podpisu a dla osób on-line w formie  formularza)
3. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i protokolanta. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
5. Sprawozdanie zarządu z działalności w 2023 roku.
6. Opinia komisji rewizyjnej na temat sprawozdania finansowego za 2023 r. wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu za 2023 r. (uchwała nr 1).
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Mieszkanicznik” (uchwała nr 2).
9. Wybory do władz stowarzyszenia na kolejną kadencję:
- przedstawienie kandydatur,
- omówienie sposobu głosowania zgodnie z Regulaminem Wyborów,
- oddanie głosów na kartach do głosowania.
10. Zebranie kart do głosowania przez członków komisji skrutacyjnej, przeliczenie i wpisanie do protokołu.
11. Odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej i ogłoszenie wyniku wyborów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie składu liczbowego i osobowego zarządu i komisji rewizyjnej na kadencję 2024-2028 (uchwała nr 3).
13. Podjęcie uchwały w sprawie delegowanie na członka stowarzyszenia kompetencji do podpisywania umów z zarządem i reprezentowania
stowarzyszenia w przypadku sporu (uchwała nr 4). Uzasadnienie kandydatury.
14. Zebranie kart do głosowania pod uchwałami przez komisję skrutacyjną, zliczenie głosów, sporządzenie i odczytanie protokołu z
głosowania.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

 

W zebraniu można wziąć udział w następującej formie:

1/ osobiście w lokalu, w którym odbywa się Zebranie,
2/ przez pełnomocnika, który przybędzie osobiście,
3/ on-line za pośrednictwem platformy Zoom według zasad opisanych w Regulaminie Wyborów.

 

Zaprasza

Zarząd Stowarzyszenia w osobach:
Jacek Kusiak
Robert Kuliga
Katarzyna Gontarczyk

 

 

Do pobrania:

Sprawozdanie finansowe za 2023
Projekt Uchwała nr 1
Projekt Uchwała nr 2
Projekt Uchwały nr 3
Projekt Uchwały nr 4

Regulamin wyborów do władz na kadencję 2024-2028.
Przedstawienie kandydatów do władz na kadencję 2024-2028.

Karta do głosowania pod uchwałami.
Karta do głosowania na kandydatów do władz.
Instrukcja do głosowania.

Pełnomocnictwo do udziału i głosowania.

X