• Brak produktów w koszyku.
Oops...
Slider with alias slider glowny not found.

Zapisy obowiązkowe:

 

REKOMENDOWANE ZAPISY OBOWIĄZKOWE

KOMENTARZ

Wskazanie nazwy umowy Umowa najmu lub umowa najmu okazjonalnego
Wskazanie miejsca i daty podpisania umowy
Wskazanie stron umowy – dla osób fizycznych - imiona, nazwiska, numer pesel, numer dowodu lub paszportu oraz adres, dla osób prawnych - nazwa firmy i numery NIP, Regon, KRS, adres siedziby, osoba reprezentująca W przypadku majątku wspólnego dane wszystkich Wynajmujących.

W przypadku wielu najemców dane wszystkich objętych umową

Wskazanie danych korespondencyjnych i kontaktowych dla obu stron oraz zobowiązanie stron do niezwłocznego poinformowania drugiej strony o zmianie swojego adresu korespondencyjnego, pod rygorem uznania korespondencji wysyłanej na stary adres za skutecznie dostarczoną
Wskazanie dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy Może być inny niż dzień podpisania
Wskazanie okresu obowiązywanie umowy – czas określony lub nieokreślony Dla najmu okazjonalnego – czas określony do 10 lat
Wskazanie zasad przedłużenia umowy na kolejny okres Wskazanie zasad przedłużenia umowy na kolejny okres
Wskazanie przedmiotu najmu - adres, piętro, powierzchnia, liczba pomieszczeń, instalacje. W przypadku mieszkań umeblowanych lub wyposażonych wskazanie tego faktu w definicji przedmiotu najmu
Wskazanie przeznaczenia lokalu Cele mieszkalne, biurowe, mieszane, itd.
Wskazanie wysokości czynszu, sposobu i terminu płatności, a w przypadku większej liczby najemców zobowiązanie wzajemne najemców do pokrywania wszystkich opłat wymienionych w umowie w przypadku, gdy część z nich się wyprowadzi
Wskazanie, że za każdy dzień zwłoki w zapłacie czynszu najmu naliczane są odsetki w wysokości odsetek maksymalnych Czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP
Wskazanie zasad płatności za media i ich rozliczania Wskazanie, że kary i odsetki naliczane przez dostawców mediów za nieterminowe wpłaty obciążają najemcę
Wskazanie wysokości kaucji, sposobu i terminu wpłaty oraz zwrotu, jak również jej przeznaczenia (kaucja nie stanowi kwoty należnej za czynsz, opłaty za media, kary umowne lub odsetki) Kaucja do 12-krotności czynszu. Zawarcie informacji, że kaucja jest nieoprocentowana
Wskazanie terminu wydania i zwrotu przedmiotu najmu
Wskazanie najemcy, w jakim stanie powinien być lokalu w dniu zwrotu
Wskazanie obowiązków wynajmującego i najemcy
Wskazanie zasad dokonywania drobnych napraw
Wskazanie, że najemca nie może podnajmować lokalu bez pisemnej zgody wynajmującego
Wskazanie zasad oględzin lokalu dokonywanych przez wynajmującego
Wskazanie trybu i zasad wypowiedzenia umowy dla umów na czas nieokreślony Rekomendowane jednak podpisywanie umów na czas określony
Wskazanie sytuacji i trybu, w których nastąpić może wypowiedzenie w trybie przyśpieszonym
Wskazanie w umowie dokumentów, które zostaną podpisane w procesie przekazania mieszkania: minimalnie protokołu zdawczo-odbiorczego Lista wyposażenia oraz jego stan powinna mieć formę załącznika do umowy.
Wskazanie wymagalności formy pisemnej przy zmianie treści umowy
Wskazanie sposobu rozstrzygania sporów. W przypadku wskazania drogi sądowej, określenie dokładnie, który sąd będzie rozstrzygał spory
Wskazanie liczby kopii, w ilu została spisana umowa
Wskazanie przepisów Kodeksu Cywilnego dla spraw nieuregulowanych umową

Zapisy rekomendowane:

 

REKOMENDOWANE ZAPISY DODATKOWE

KOMENTARZ
Określenie kolejności rozliczania wpłat:
1. Odsetki za nieterminowe wpłat
2. Koszty napraw leżące po stronie najemcy
3. Należne dostawcom opłaty za media oraz odsetki i kary przez nich naliczone
4. Czynsz najmu
Zawarcie umowy na czas określony
Zobowiązanie najemcy do przesyłania pocztą elektroniczną potwierdzeń dokonania wpłat zarówno czynszu, jak i opłat za media oraz odsetek
Wzrost czynszu o wysokość inflacji raz do roku w konkretnym miesiącu Wzrosty czynszu wyższe niż inflacja mogą zostać zakwestionowane
Zgoda Najemcy do umieszczenia danych w rejestrach dłużników i nierzetelnych najemców Niska moc prawna, bo zgodę można wycofać
Przeniesienie obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości na najemcę
Przeniesienie potencjalnego przyszłego podatku katastralnego na najemcę Na razie nie są znane żadne szczegóły dot. jego wysokości
Zabezpieczenie wekslem in blanco Umowa musi określić jak zostanie wypełniony weksel

Zapisy zakazane:

 

ZAPISY NIEDOZWOLONE

UWAGI

Ustalenie daty wydania lokalu przed datą płatności kaucji Postępowanie negujące ideę kaucji.
Kaucja może zostać zaliczona, jako płatność za ostatni czynsz Zapis negujący ideę kaucji, jako zabezpieczenia rozliczanego po zakończeniu obowiązywania umowy.

Dołącz do nas

Zarejestruj się, aby zostać oficjalnym Członkiem
największej społeczności dot. nieruchomości.

 

Jeśli posiadasz konto w naszym serwisie,
zaloguj się klikając poniżej.

X