Zgłoszenia o rozpatrzenie sprawy przed sądem arbitrażowym działającym przy Stowarzyszeniu należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sadarbitrazowy@mieszkanicznik.org.pl

W zgłoszeniu  należy zawrzeć następujące informacje:
1/ dane (imię, nazwisko oraz adres zamieszkania) osoby wnioskującej - powoda
2/ dane pozwanego (łącznie z jego adresem e-mail)
3/ określenie sprawy, która ma być przedmiotem rozstrzygnięcia
4/ wartość przedmiotu sporu
5/ uzasadnienie
6/ wybór arbitra

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone drogą e-mailową.