Standardy umowy najmu

 

Zapisy obowiązkowe:

L.P.

REKOMENDOWANE ZAPISY OBOWIĄZKOWE

KOMENTARZ

1

Wskazanie nazwy umowy

Umowa najmu lub umowa najmu okazjonalnego

2

Wskazanie miejsca i daty podpisania umowy

 

3

Wskazanie stron umowy – dla osób fizycznych - imiona, nazwiska, numer pesel, numer dowodu lub paszportu oraz adres, dla osób prawnych - nazwa firmy i numery NIP, Regon, KRS, adres siedziby, osoba reprezentująca

W przypadku majątku wspólnego dane wszystkich Wynajmujących.

W przypadku wielu najemców dane wszystkich objętych umową

4

Wskazanie danych korespondencyjnych i kontaktowych dla obu stron oraz zobowiązanie stron do niezwłocznego poinformowania drugiej strony o zmianie swojego adresu korespondencyjnego, pod rygorem uznania korespondencji wysyłanej na stary adres za skutecznie dostarczoną

 

5

Wskazanie dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy

Może być inny niż dzień podpisania

6

Wskazanie okresu obowiązywanie umowy – czas określony lub nieokreślony

Dla najmu okazjonalnego – czas określony do 10 lat

7

Wskazanie zasad przedłużenia umowy na kolejny okres

Wskazanie zasad przedłużenia umowy na kolejny okres

8

Wskazanie przedmiotu najmu - adres, piętro, powierzchnia, liczba pomieszczeń, instalacje.

W przypadku mieszkań umeblowanych lub wyposażonych wskazanie tego faktu w definicji przedmiotu najmu

9

Wskazanie przeznaczenia lokalu

Cele mieszkalne, biurowe, mieszane, itd.

10

Wskazanie wysokości czynszu, sposobu i terminu płatności, a w przypadku większej liczby najemców zobowiązanie wzajemne najemców do pokrywania wszystkich opłat wymienionych w umowie w przypadku, gdy część z nich się wyprowadzi

 

11

Wskazanie, że za każdy dzień zwłoki w zapłacie czynszu najmu naliczane są odsetki w wysokości odsetek maksymalnych

Czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP

12

Wskazanie zasad płatności za media i ich rozliczania

Wskazanie, że kary i odsetki naliczane przez dostawców mediów za nieterminowe wpłaty obciążają najemcę

13

Wskazanie wysokości kaucji, sposobu i terminu wpłaty oraz zwrotu, jak również jej przeznaczenia (kaucja nie stanowi kwoty należnej za czynsz, opłaty za media, kary umowne lub odsetki)

Kaucja do 12-krotności czynszu. Zawarcie informacji, że kaucja jest nieoprocentowana

14

Wskazanie terminu wydania i zwrotu przedmiotu najmu

 

15

Wskazanie najemcy, w jakim stanie powinien być lokalu w dniu zwrotu

 

16

Wskazanie obowiązków wynajmującego i najemcy

 

17

Wskazanie zasad dokonywania drobnych napraw

 

18

Wskazanie, że najemca nie może podnajmować lokalu bez pisemnej zgody wynajmującego

 

19

Wskazanie zasad oględzin lokalu dokonywanych przez wynajmującego

 

20

Wskazanie trybu i zasad wypowiedzenia umowy dla umów na czas nieokreślony

Rekomendowane jednak podpisywanie umów na czas określony

21

Wskazanie sytuacji i trybu, w których nastąpić może wypowiedzenie w trybie przyśpieszonym

 

22

Wskazanie w umowie dokumentów, które zostaną podpisane w procesie przekazania mieszkania: minimalnie protokołu zdawczo-odbiorczego

Lista wyposażenia oraz jego stan powinna mieć formę załącznika do umowy.

23

Wskazanie wymagalności formy pisemnej przy zmianie treści umowy

 

24

Wskazanie sposobu rozstrzygania sporów. W przypadku wskazania drogi sądowej, określenie dokładnie, który sąd będzie rozstrzygał spory

 

25

Wskazanie liczby kopii, w ilu została spisana umowa

 

26

Wskazanie przepisów Kodeksu Cywilnego dla spraw nieuregulowanych umową

 

 

Zapisy rekomendowane:

L.P.

REKOMENDOWANE ZAPISY DODATKOWE

KOMENTARZ

1

Określenie kolejności rozliczania wpłat:
1. Odsetki za nieterminowe wpłat
2. Koszty napraw leżące po stronie najemcy
3. Należne dostawcom opłaty za media oraz odsetki i kary przez nich naliczone
4. Czynsz najmu

 

2

Zawarcie umowy na czas określony

 

3

Zobowiązanie najemcy do przesyłania pocztą elektroniczną potwierdzeń dokonania wpłat zarówno czynszu, jak i opłat za media oraz odsetek

 

4

Wzrost czynszu o wysokość inflacji raz do roku w konkretnym miesiącu

Wzrosty czynszu wyższe niż inflacja mogą zostać zakwestionowane

5

Zgoda Najemcy do umieszczenia danych w rejestrach dłużników i nierzetelnych najemców

Niska moc prawna, bo zgodę można wycofać

6

Przeniesienie obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości na najemcę

 

7

Przeniesienie potencjalnego przyszłego podatku katastralnego na najemcę

Na razie nie są znane żadne szczegóły dot. jego wysokości

8

Zabezpieczenie wekslem in blanco

Umowa musi określić jak zostanie wypełniony weksel

 

Zapisy zakazane:

L.P.

ZAPISY NIEDOZWOLONE

UWAGI

1

Ustalenie daty wydania lokalu przed datą płatności kaucji

Postępowanie negujące ideę kaucji.

2

Kaucja może zostać zaliczona, jako płatność za ostatni czynsz

Zapis negujący ideę kaucji, jako zabezpieczenia rozliczanego po zakończeniu obowiązywania umowy.