Rozpatrywanie reklamacji

 1. Najemca ma prawo złożyć skargę na właściciela nieruchomości, która posiada certyfikat KEM, związaną ze stosunkiem wynikającym z zawartej miedzy stronami Umowy Najmu.
   
 2. Zgłoszenie takie musi mieć formę pisemną (e-mail na adres: biuro@mieszkanicznik.org.pl) i zawierać dane kontaktowe oraz krótki, precyzyjny opis sytuacji konfliktowej.
   
 3. Koordynator w pierwszej kolejności weryfikuje, czy osoba, co do działalności której wpłynęła skarga posiada aktualny certyfikat:

  a. tak - Koordynator ma obowiązek skontaktować się ze stronami sporu i uzyskać ich stanowiska w formie pisemnej. Pisemne ustosunkowanie się do skargi powinno zostać doręczone do siedziby Stowarzyszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpisu skargi. 

  b. nie - Koordynator informuje pisemnie najemcą zgłaszającego skargę, iż osoba na którą skarga wpłynęła nie posiada aktualnego certyfikatu, zatem skarga została odrzucona ze względów formalnych.

 4. Po pozytywnej weryfikacji, Koordynator bada, czy doszło do naruszenia zasad KEM.
   
 5. Jeżeli na tym etapie skarga zostanie odrzucona, (brak aktualnego certyfikatu lub zdaniem Koordynatora (Stowarzyszenia) nie było naruszenia KEM) Najemca otrzyma pisemną odpowiedź, wraz z krótkim uzasadnieniem. Na odrzucenie skargi przysługuje odwołanie do Zarządu Stowarzyszenia w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia. Ponowne rozpoznanie skargi zostanie rozpoznane przez skład 3 osobowy, w skład którego wchodzą trzej wybrani przez Zarząd Stowarzyszenie mediatorzy.  
   
 6. Jeżeli skarga okaże się zasadna, Koordynator niezwłocznie wyznaczy spotkanie w celu  przeprowadzenie mediacji pomiędzy stronami sporu. Osobą odpowiedzialną za mediacje ze strony Stowarzyszenia jest pracownik biura oraz członek Zarządu, odpowiadający za sprawy członkowskie. Mediatorem jest osoba wybrana przez obie strony z listy mediatorów lub wyznaczone przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.  
   
 7. Jeśli mediacje nie zakończą się sukcesem, przygotowany zostaje przez Mediatora krótki raport wraz z propozycją rozwiązania sporu. Raport trafia na najbliższe zebranie Zarządu Stowarzyszenia.
   
 8. W przypadku stwierdzenia naruszenia KEM, możliwe jest zastosowanie kar dyscyplinarnych przewidzianych w Statucie, do odebrania certyfikatu lub wygaszenia członkostwa włącznie.
   
 9. O decyzji podjętej przez Zarząd obie strony zostają poinformowane pisemnie (dopuszczalny jest email).
   
 10. Od decyzji Zarządu stronom przysługuje wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. W takim przypadku ponowny wniosek rozpoznany jest przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Mieszkanicznik, zgodnie z Regulaminem tego Sądu.