Wysokość kaucji i jej zwrot

Wysokość kaucji, sposób jej przekazania oraz jej zwrot i rozliczenie, po ustaniu umowy najmu powinien zostać zapisany w umowie.

Kaucja jest pobierana przez wynajmującego na zabezpieczenie zaspokojenia roszczeń – taka jest definicja ustawowa. Przywoływane roszczenia to przede wszystkim drobne naprawy i wymiany elementów w wynajmowanym mieszkaniu, które na koniec okresu najmu należą do obowiązku najemcy. Mieszkanie powinno zostać przekazane właścicielowi czyste i pomalowane, ze sprawnymi urządzeniami i wyposażeniem – tak jak na początku najmu przekazywane było przez Właściciela Najemcy.

 

Zawarcie Umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia kaucji przez Najemcę. Jeśli w umowie jest odpowiedni zapis, to przekazanie lokalu jest możliwe dopiero po wpłaceniu kaucji wynajmującemu we właściwy sposób.

Wysokość kaucji zależy od uzgodnień pomiędzy wynajmującym a najemcą. Najczęściej praktykowana jest trzykrotność ustalonego czynszu. Może być też kaucja w wysokości czynszu za jeden miesiąc lub w dowolnej kwocie, ale stanowiącej nie więcej niż sześciokrotność czynszu (dla umowy najmu okazjonalnego) lub dwunastokrotność czynszu (dla umów „zwykłego najmu”).

 

Zwrot kaucji

po ustaniu umowy powinien nastąpić w ciągu 30 dni od zakończenia umowy i przekazania lokalu właścicielowi.

Jeśli w Umowie strony nie zawarły sposobu zwrotu lub dane te uległy zmianie, najlepiej jest ustalić to pisemnie przy przekazywaniu mieszkania, nawet w uwagach do protokołu zdawczo-odbiorczego.

Rozliczenie kaucji

Nasze Stowarzyszenie nie zaleca zaliczania kaucji jako ostatnich płatności z tytułu czynszu.

Kaucję rozliczamy po zapoznaniu się ze stanem mieszkania przy jego zwrocie, kiedy to obie strony umowy podpisują protokół zdawczo-odbiorczy i uzgadniają, czy nieruchomość wymaga jakichkolwiek dodatkowych prac. Zalecamy natomiast uzależnienie zawarcia umowy najmu od wpłacenia kaucji, czyli przekazanie mieszkania dopiero po otrzymaniu kaucji.

 

Inne możliwe zabezpieczenia dla właściciela mieszkania: - umowa najmu okazjonalnego z załączonymi odpowiednimi oświadczeniami w formie aktów notarialnych; - odpowiednia selekcja najemców, z uwzględnieniem informacji o źródle i wysokości dochodów, a szczególnie - wiedza praktyczna zdobywana dzięki kontaktom z innymi wynajmującymi.