0
  • Brak produktów w koszyku.
Baza WiedzyPrawo i podatkiUmowa najmu instytucjonalnego

Pojęcie najmu instytucjonalnego wprowadziła: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Była odpowiedzią na potrzeby wprowadzanego wówczas programu „Mieszkanie+”.  Regulacje dotyczące umowy najmu instytucjonalnego, podobnie jak umowy najmu okazjonalnego określa Ustawa o ochronie praw lokatorów. Jej ideą jest większa ochrona praw stron umowy.

STRONY UMOWY

Zgodnie z jej postanowieniami stroną wynajmującą umowy najmu instytucjonalnego może być: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali.

Oznacza to, że tego rodzaju najem adresowany jest do przedsiębiorców zajmujących się wynajmem mieszkań. Dany przedsiębiorca nie musi być jednocześnie właścicielem wynajmowanego mieszkania, może jedynie świadczyć takie usługi dla swoich zleceniodawców – właścicieli mieszkań.

Najmującym zawsze jest osoba fizyczna. Najem na własne potrzeby mieszkaniowe może być realizowany wyłącznie przez osoby fizyczne.

CHARAKTERYSTYKA UMOWY

  1. Umowa może być zawarta dla swojej ważności wyłącznie w formie pisemnej.
  2. Czas trwania umowy – zawsze określony i nie ma ograniczenia czasowego, może być dłuższa niż 10 lat.
  3. Obowiązkowy załącznik do umowy.  Oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym w żądaniu wynajmującego. Załącznik dostarczany jest już po podpisaniu umowy najmu instytucjonalnego.
  4. Brak wymogu wskazania przez najemcę lokalu do wyprowadzki na wypadek konieczności skorzystania przez wynajmującego z trybu egzekucyjnego. Znacznie upraszcza to najemcy podpisanie takiej umowy. W umowie powinno jednak znaleźć się oświadczenie najemcy przyjmującego do wiadomości fakt nieprzysługiwania mu prawa do lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego. Oznacza to, że w trakcie eksmisji nie będzie mógł się ubiegać o dodatek mieszkaniowy, mieszkanie komunalne lub socjalne.
  5. Rozliczenie kaucji
    Kaucja nie może przekraczać 6-krotności czynszu i może być w trakcie trwania umowy zaliczana na rzecz zaległości w opłatach. Najemca ma wówczas obowiązek uzupełnienia brakującej kwoty określonej w umowie kaucji.
  6. Brak obowiązku zgłoszenia umowy do urzędu skarbowego.

WYGAŚNIĘCIE LUB ROZWIĄZANIE UMOWY

Zgodnie z przepisami umowę najmu instytucjonalnego wynajmujący może wypowiedzieć w ten sam sposób jak w najmie "zwykłym".  Gdy najemca nie płaci przez pełne trzy okresy płatności lub używa lokalu niezgodnie z umową. Jest "uciążliwym lokatorem" dla innych, czyli rażąco i uporczywie narusza porządek domowy w budynku. Najemca nie może wypowiedzieć umowy zawartej na czas oznaczony, chyba że zawarto takie możliwości w umowie.

W przypadku, gdy najemca mimo wygaśnięcia lub rozwiązania umowy nadal w nim mieszka, umowa najmu instytucjonalnego przewiduje uproszczoną formę dochodzenia swoich praw przez właściciela lokalu. W takiej sytuacji właściciel dostarcza najemcy pismo z podpisem urzędowo poświadczonym wzywające do opróżnienia lokalu w ciągu 14 dni od daty doręczenia pisma. Jeśli wezwanie okaże się bezskuteczne, po 14 dniach może już złożyć wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym najemca poddaje się egzekucji.

Umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności

Ustawodawca przewidział również możliwość podpisania umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności.Tego typu umowa najmu dotyczy lokalu, który posiada księgę wieczystą, a właściciel złożył zobowiązanie przeniesienia na najemcę praw własności najpóźniej w dniu zakończenia umowy.. Po zapłacie określonej ceny za mieszkanie, która w tym przypadku jest regulowana w miesięcznych ratach zgodnie z postanowieniami umowy najmu. Roszczenie najemcy powinno również zostać zapisane w dziale III księgi wieczystej lokalu.

Zobacz podsumowanie wszystkich 3 rodzajów umów / zwykłej / okazjonalnej / instytucjonalnej.

LINK -> "Którą UMOWĘ NAJMU wybrać? ZWYKŁĄ | OKAZJONALNĄ | INSTYTUCJONALNĄ"

kongres mieszkanicznika

8-10 LISTOPADA 2024R. - CUKROWNIA ŻNIN

ZAPRASZAMY NA 15. JUBILEUSZOWY KONGRES MIESZKANICZNIKA 2024!

STAWIAMY NA ETYKĘ W BRANŻY NIERUCHOMOŚCI

Program Medicover Sport - 12 miesięcy

BĄDŹ AKTYWNY NIE TYLKO W BIZNESIE!

W wyniku indywidualnych negocjacji z Medicover otrzymaliśmy najlepszą ofertę na rynku jeśli chodzi o korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych. Aby uzyskać wiarygodne informacje o aktualnych warunkach oferty lub uzyskać odpowiedź na pytania organizacyjne kliknij poniżej.

medicover sport

Dodaj komentarz

X