GSL

PATRON PRAWNY Stowarzyszenia

Kancelaria Prawna
Goźlińska, Staszewska-Lisiak i Wspólnicy Sp.K.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 223

 

INFOLINIA - bezpłatne porady prawne dla członków stowarzyszenia

Prezentacja Kancelarii GSL

Goźlińska, Staszewska-Lisiak i Wspólnicy Sp. k. (dalej: Kancelaria GSL) jest polską, niezależną spółką prawniczą powstałą w 2008 r., która świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców podejmujących lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski.

Siłą Kancelarii GSL jest prężny zespół prawników o najwyższych kwalifikacjach, doświadczeniu i wszechstronnej wiedzy zdobytych w czasie wieloletniej praktyki w renomowanych polskich i międzynarodowych kancelariach i firmach doradczych (m.in.: firm prawnicza SOŁTYSIŃSKI, KAWECKI, SZLĘZAK, amerykańska firma prawnicza MILLER, CANFIELD, PADDOCK & STONE, polska Kancelaria BAJER I MYDŁOWSKI KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH „INTERPRET”). Prawnicy Kancelarii GSL mają również wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów państwowych i samorządowych (m.in.: Agencja Mienia Wojskowego, MPWiK w m.st. Warszawie SA, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o.o.).

Celem przyświecającym Kancelarii GSL w codziennej pracy jest indywidualne podejście do każdego problemu naszego Klienta oraz zapewnienie mu profesjonalnej i wszechstronnej obsługi prawnej, odpowiadającej jego oczekiwaniom.

Zakres praktyki Kancelarii GSL:

Nieruchomości i inwestycje budowlane
Kancelaria prowadzi doradztwo prawne w szeroko rozumianych sprawach związanych z rynkiem nieruchomości i inwestycjach w nieruchomości. Przeprowadzamy transakcje związane z nabywaniem i zagospodarowaniem nieruchomości handlowych, przemysłowych i mieszkalnych, projektami budowy infrastruktury oraz wynajmem powierzchni biurowych. Udzielamy naszym Klientom kompleksowej pomocy we wszystkich aspektach prawnych obrotu nieruchomościami, w tym w szczególności w zakresie analizy prawnej nieruchomości, umów sprzedaży i umów najmu/dzierżawy nieruchomości, kontraktów na roboty budowlane, a także przy uzyskaniu rozmaitych zezwoleń organów administracji państwowej, tworzeniu firm developerskich oraz planowaniu złożonych przedsięwzięć infrastrukturalnych. Nasi prawnicy posiadają również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w imieniu właścicieli nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.

Prawo spółek, fuzje i przejęcia
Jest to dziedzina naszej praktyki obejmująca zarówno obsługę transakcji typu M&A, inwestycji bezpośrednich oraz obsługą spółek handlowych ( w tym spółek notowanych na giełdzie). Nasi prawnicy doradzają przy następujących sprawach korporacyjnych: zakładanie spółek, ich przekształcanie, łączenie i likwidacja, obsługa organów spółek, ich posiedzeń, przygotowują projekty dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy, doradzają przy prawnych aspektach reorganizacji spółek i tworzenia przepisów wewnętrznych, przeprowadzają liczne procesy nabycia i zbycia udziałów/akcji z prawami opcji, podwyższania kapitału zakładowego, przymusowego wykupu akcji czy też ich umarzania. Wreszcie wspomnieć należy o negocjowaniu umów joint-venture, jak i poprzedzaniu transakcji sporządzeniem raportu na temat stanu prawnego danego podmiotu (czynnościami due diligance).

Prawo pracy, kontrakty menadżerskie i spory z pracownikami
Prawnicy Kancelarii doradzają naszym Klientom we wszelkich sprawach związanych z rynkiem pracy w Polsce. Zakres udzielanych porad obejmuje sprawy związane w indywidualnymi stosunkami pracy, wzajemnymi relacjami pracownik - pracodawca, zagadnieniami dotyczącymi porozumień zbiorowych, w tym budowaniem relacji pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Kancelaria opracowuje m.in. wzorce umów o pracę, kontraktów menadżerskich, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, systemów motywacyjnych dla pracowników, umów o zakazie konkurencji i innych umów nienazwanych z zakresu prawa pracy. Kancelaria reprezentuje też swoich Klientów w toku postępowań sądowych.

Ubezpieczenia 
Jednym z obszarów praktyki Kancelarii są ubezpieczenia. W zespole Kancelarii znajdują się prawnicy-specjaliści w zakresie prawa ubezpieczeń, którzy ponad 12-lat pracowali dla największych zakładów ubezpieczeniowych. Obecnie, w ramach działu ubezpieczeń naszej Kancelarii, prawnicy ci doradzają przy opracowywaniu produktów ubezpieczeniowych od strony prawnej, w tym opracowywaniu systemów sprzedaży ubezpieczeń od strony prawnej, tworzeniu produktów dedykowanych, przygotowywaniu umów agencyjnych, umów z brokerami, reprezentowaniu zakładu ubezpieczeń w negocjacjach z klientami instytucjonalnymi, reprezentowaniu zakładów ubezpieczeń przed urzędami nadzoru (KNF, UOKiK), reprezentowaniu klientów w sprawach spornych związanych z roszczeniami wynikającymi z umów ubezpieczeniowych.

Zamówienia publiczne
Naszym Klientom zapewniamy kompleksową obsługę z zakresu prawa zamówień publicznych. Nasze doradztwo w tej kwestii dotyczy m. in.: opracowywania projektów specyfikacji warunków postępowania przygotowania projektów protestów, odwołań i skarg na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, reprezentacji stron postępowania przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami okręgowymi, przygotowania raportów dotyczących najnowszych orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, dzięki czemu klienci mogą uzyskać wiedzę na temat linii

Prawo spółek
Jest to dziedzina naszej praktyki obejmująca zarówno obsługą spółek handlowych (w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych), jak i obsługę transakcji typu m&a. Nasi prawnicy doradzają przy następujących sprawach korporacyjnych: zakładanie spółek, ich przekształcanie, łączenie i likwidacja, obsługa organów spółek, ich posiedzeń, przygotowują projekty dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy, doradzają przy prawnych aspektach reorganizacji spółek i tworzenia przepisów wewnętrznych, przeprowadzają liczne procesy nabycia i zbycia udziałów/akcji z prawami opcji, podwyższania kapitału zakładowego, przymusowego wykupu akcji czy też ich umarzania. Wreszcie wspomnieć należy o negocjowaniu umów joint-venture, jak i poprzedzaniu transakcji sporządzeniem raportu na temat stanu prawnego danego podmiotu (czynnościami due diligance).

Procesy sądowe, arbitraż i postępowania administracyjne
Kancelaria reprezentuje swoich klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w tym m.in. przed sądami rejestrowymi, MSWiA, Urzędem Patentowym. Wielu prawników posiada doświadczenie w negocjacjach, postępowaniu arbitrażowym oraz reprezentowaniu przedsiębiorców w procesach sądowych. Przed złożeniem powództwa do właściwego sądu, podejmujemy próby rozwiązania sporu w drodze mediacji, porozumień i w drodze postępowania przed sądem polubownym osiągając niejednokrotnie pozytywne rezultaty.

Szkolenia. Monitoring zmian w przepisach
Nasi prawnicy prowadzą profesjonalne szkolenia z zakresu m.in.: prawa spółek, ochrony własności intelektualnej, prawa budowlanego, prawa ubezpieczeń oraz prawa pracy. Na życzenie Klientów prowadzą również monitoring zmian w przepisach prawnych i na bieżąco informują o tym w formie newslettera. Zapewnia to naszym Klientom niezbędną wiedzę o prawie, a to z kolei ułatwia podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.

Współpraca 
W celu przeanalizowania kwestii podatkowych działalności, ściśle współpracujemy z doświadczonymi doradcami podatkowymi z firmy 8tax Group Sp. z o.o.