Na etapie uzgodnień z instytucjami finansowymi jest wnioskowany przez Ministra Finansów "Projekt założeń do ustawy o kredytach związanych z nieruchomościami" - Projekt z dnia 6 lutego 2015 r.

Link do projektu

Zwracamy uwagę na punkt 2.2.9.1. przedostatni akapit, który na pewno zainteresuje wszystkich Mieszkaniczników spoza strefy euro i chf. Naszym zdaniem w tym kierunku będą szły prace.

Do wprowadzenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi będzie potrzebna nowa Ustawa o Kredycie Hipotecznym. Planowane wejście w życie tej ustawy to marzec 2016. Z kwestii najbardziej dotyczących Mieszkaniczników można wymienić uregulowania dotyczące wcześniejszej spłaty kredytu, definicje i zasady udzielania kredytu w walucie obcej. Projekt, zgodnie z przywołaną dyrektywą, zaleca umożliwienie wcześniejszej spłaty kredytu: po trzech latach od jego udzielenia z uwzględnieniem niewielkiej opłaty manipulacyjnej, przed upływem trzech lat z większą opłatą, pokrywającą częściowo przewidywane straty kredytodawcy. Ma to ułatwiać wewnętrzne migracje na terenie UE. Doprecyzowana będzie definicja waluty obcej i zasad związanych z przewalutowaniem i zabezpieczeniem przed ryzykiem kursowym. Walutą obcą będzie albo waluta, w której kredytobiorca zarabia lub ma majątek, albo waluta krajowa, inna niż ta, w której kredytobiorca zarabia. Czyli: kredyt złotowy dla osoby zarabiającej na przykład w funtach będzie dostępny, jako kredyt walutowy, na zakup nieruchomości na terenie Polski. Dodatkowo mają być uregulowane ustawą zalecenia KNF dotyczące wartości kredytu: nie będzie on mógł przekraczać wartości nieruchomości obciążonej hipoteką. Dokładnie powinna być też sprawdzana zdolność kredytowa składających wniosek, a informacja o wszelkich opłatach i kosztach kredytu podana w jasny i zrozumiały sposób.