W 2016 roku wypada termin wyborów władz stowarzyszenia: zarządu oraz komisji rewizyjnej. W tym celu obecny zarząd zwoła Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze, które zaplanowane jest na kwiecień br.
Planowane miejsce zebrania: Warszawa ul. Mokotowska 1.

Członkowie stowarzyszenia, którzy chcą kandydować do władz powinny przesłać zgłoszenie z uzasadnieniem swojej kandydatury. Opis sylwetki kandydata zostanie opublikowany na niniejszej stronie oraz podany do wiadomości członkom stowarzyszenia drogą elektroniczną.

Ze względu na dynamiczny rozwój stowarzyszenia i konieczność realizacji przez członków zarządu strategii rozwoju oraz wiązanych z nią konkretnych działań, osoby kandydujące powinny spełniać następujące wymagania:

Kandydat na członka zarządu powinien:
1/ mieć zachowaną ciągłość w opłacaniu składek członkowskich,
2/ mieć doświadczenie w pracy dla NGO lub dotychczasowy wymierny wkład w rozwój stowarzyszenia MIeszkanicznik
3/ przedstawić zakres zadań, którymi chciałby się zająć jako członek zarządu, a które przyczynią się do dalszego rozwoju stowarzyszenia,
4/ dysponować czasem w czwartki w godzinach 9:00 - 12:00, aby brać osobisty udział w regularnych spotkaniach zarządu odbywających się w Warszawie oraz być gotowym na zaangażowanie min. 8 dodatkowych godzin w tygodniu na rzecz stowarzyszenia

Kandydat na członka komisji rewizyjnej powienien:

1/ mieć zachowaną ciągłość w opłacaniu składek członkowskich,
2/ uzasadnić swoją znajomość pracy członka komisji rewizyjnej w NGO.

Czekamy na Wasze zgłoszenia do 31.03.2016 r. pod adresem e-mail: biuro@mieszkanicznik.org.pl

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
1/ imię i nazwisko
2/ PESEL
3/ numer telefonu i adres e-mail do kontaktu
4/ uzasadnienie kandydatury
5/ następujące oświadczenia:

"Oświadczam, że zapoznałem się ze Statutem Stowarzyszenia i, kandydując do władz Stowarzyszenia, spełniam wszystkie wymogi określone w prawie i w Statucie odnoszące się do członków władz Stowarzyszenia."

"Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych (imiona, nazwisko, zdjęcie, opis kandydatury) na stronie internetowej Stowarzyszenia."

 "Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) przez Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik” w celach związanych z jego działalnością statutową oraz oświadczam, że przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawiania lub uzupełniania."

 

KANDYDACI DO WŁADZ STOWARZYSZENIA.

Z przyjemnością podajemy do informacji zgłoszone kandydatury do władz.

Komisja rewizyjna

1/ Marek Multan - aktualnie pełni funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej stowarzyszenia  (pełni tę funkcję od momentu powstania stowarzyszenia). Ma doświadczenie w pracy w organach NGOs, m.in. British Alumni Society czy Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych.

2/ Grzegorz Grabowski -  jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Mieszkanicznik, w pierwszej kadencji był również członkiem Zarządu, a obecnie członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Od początku zaangażowany w działalność organizacji. Grzegorz jest założycielem i współwłaścicielem biura rachunkowego wyspecjalizowanego w obsłudze rynku nieruchomości, w szczególności najmu. Oprócz tego prowadzi blog Wynajmistrz.pl, za pośrednictwem którego pomaga właścicielom mieszkań na wynajem w ich problemach z rozliczeniami z najemcami i rozliczeniami podatków od najmu. Za pośrednictwem bloga aktywnie promuje Stowarzyszenie, jest ekspertem Stowarzyszenia ds podatków od najmu, a także prowadził i prowadzi wykłady dotyczące podatków dla członków Stowarzyszenia podczas Kongresów oraz spotkań lokalnych oddziałów. Grzegorz chce nadal wspierać Stowarzyszenie jako członek Komisji Rewizyjnej.

2/ Radosław Rup - Współzałożyciel Stowarzyszenia, aktywny lider na Śląsku - gdzie tworzy struktury od samego początku istnienia Stowarzyszenia. Przez dwie kadencje członek Komisji Rewizyjnej. Chce nadal wspierać organizację swoją wiedzą i doświadczeniem.

Zarząd

1/ Jacek Kusiak - aktywny członek zarządu od początku istnienia stowarzyszenia. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu. Zaangażowany jest w realizację wszystkich projektów, prowadzonych obecnie w stowarzyszeniu.  Swoją pracę  chce kontynuować, kierując się podstawowym założeniem strategicznym, jakim jest edukacja i transformacja dwóch grup docelowych jednocześnie: wynajmujących oraz najemców.

Odpowiedzialny jest (i chce pozostać) za działalność w następujących obszarach 

·         Planowanie i realizacja budżetu

·         Koordynacja działań informatycznych

·         Koordynacja działań oddziałów lokalnych i wpieranie liderów w ich pracy

·         Koordynacja i kontrola spraw członkowskich w stowarzyszeniu.

 

2/ Robert Kuliga- aktywnie zaangażowany w działalność i tworzenie struktur Stowarzyszenia od początku jego istnienia tzn. roku 2012, najpierw jako Członek Komisji Rewizyjnej i Lider Oddziału Warszawskiego, a od roku 2014 jako Członek Zarządu i Wiceprezes Stowarzyszenia. W obecnej kadencji zarządu zaangażowany w prace Stowarzyszenia zarówno na szczeblu operacyjnym, taktycznym jak i strategicznym. Odpowiada za organizację i koordynację wdrażania kluczowych dla rozwoju i pozycjonowania Stowarzyszenia projektów i produktów tj: sądu arbitrażowego, kongresu, działań marketingowo/PR-wych, szkoleń i umów partnerskich. Jako wiceprezes reprezentuje także stowarzyszenie komunikując wizję i misje organizacji poprzez kontakt z miediami, wywiady i artykuły w czasopismach.
Najważniejsze osiągnięcia dotychczasowej kadencji: Uruchomienie sądu arbitrażowego i infolinii prawnej. Kreacja i wdrożenie nowej formuły organizacyjnej Kongresu Mieszkanicznika, oraz optymalizacja kosztów i przychodów z tej imprezy (podwojenie przychodów). Uruchomienie we współpracy z partnerem stowarzyszenia pierwszego w Polsce produktu ubezpieczenia nieruchomości dedykowanego Mieszkanicznikom. Uruchomienie pierwszego z cyklu szkoleń Mieszkanicznika jako stałej formuły edukacji dla nowych członków i początkujących inwestorów. Wdrażanie strategii rozwoju poprzez aktywne pozyskiwanie nowych partnerów merytorycznych, ekspertów, prelegentów i nowych członków oddziału warszawskiego Stowarzyszenia (obecnie najliczniejszy oddział w Polsce liczący 370 osób),
Jego misją na kolejną kadencją oprócz kontynuacji w.w. działań pozostaje stworzenie z Mieszkanicznika największej w Polsce społeczności dającej swoim członkom wymierne korzyści, wsparcie i możliwości realizacji marzeń dzięki inwestowaniu w nieruchomości na wynajem.

3/ Piotr Dybiec - członek stowarzyszenia od 2013 roku. Od ponad roku wspiera stowarzyszenie swoim zaangażowaniem w działania marketingowe ukierunkowane na pozyskanie nowych partnerów oraz sponsorów m.in. kongresu. W ramach tej aktywności stworzona została m.in. baza kontaktów do firm i organizacji  o profilu działalności zbieżnym z działalnością stowarzyszenia. Oprócz kontynuacji prowadzonych zadań w tym obszarze,  chciałby dodatkowo przejąć obowiązki w zakresie operacyjnego zarządzania budżetem i kontrolingu.